Новини

АОП ще оказва методическа помощ по прилагане на Регламента за санкциите при обществени поръчки

 

На 04.04.2023 г. стартира публично обсъждане по проект на ПМС за промени в нормативни актове на МС. Това става ясно от публикация на Портала за обществени консултации – Strategy.bg.

Промените са свързани главно с прилагане на Регламента за санкциите (Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна).

С проекта се предлага АОП да оказва методическа помощ на възложителите по прилагане на чл. 5к, пар. 1 от Регламента за санкциите. Предвижда се тази функция да се осъществява от дирекция ” Заканодателство и методология” в Агенцията.

С предложения проект на ПМС се предлагат и други промени, както следва:

  • създаване на разпоредба, в която да се предвиди административните звена в министерството съобразно своята компетентност да подпомагат министъра на финансите по въпроси, свързани с прилагането на Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 и Регламент (ЕС) № 269/2014, в случай че целеният с тях резултат попада в правомощията на министъра на финансите;
  • въвеждане на функции на дирекция „Данъчна политика“ и „Регулация на финансовите пазари“ в Министерството на финансите по подпомагане на министъра на финансите във връзка с изготвянето и съгласуването на проекти на решения на Министерския съвет за предоставяне на дерогации от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 и Регламент (ЕС) № 269/2014, както и изрично уточняване, че функцията на дирекция „Данъчна политика“ по координиране изработването и участието в съгласуването на проекти на нормативни актове и други актове, свързани с дейността на приходните агенции, обхваща и прилагането на Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 и Регламент (ЕС) № 269/2014;
  • определяне на инспектората в Министерството на финансите за звено, от чийто състав да бъдат служителите, които при възлагане от министъра на финансите ще отговарят за разглеждането на сигнали по чл. 14 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения;
  • отмяна на разпоредбата в Устройствения правилник на Министерството на финансите, уреждаща статута на консултативния съвет към министъра на финансите, поради отпаднала необходимост от продължаване на действието ѝ;
  • отмяна на разпоредби, уреждащи функции на дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“ в Министерството на финансите по отношение на програми, финансирани със средствата на Европейския съюз от предприсъединителните програми и Инструмента Шенген, изпълнението по които е приключило и всички те са закрити.

Обществената консултация приключва на 04.05.2023 г. Освен чрез Портала за обществени онсултации, коментари и предложения по проекта могат да бъдат отправяни и до отговорната дирекция “Човешки ресурси и административно обслужване” в Министерство на финансите (електронна поща: hras@minfin.bg).

 
Източник: Strategy.bg
 
 
Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker