Новини

ДФЗ с указания относно инфлационното индексиране на разходи по договори за обществени поръчки 

На сайта на Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ) в раздел “Програма за развитие на селските райони” са публикувани „Указания относно възможностите за увеличаване размера на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014 -2020 г. на основание индексиране на разходите по договори, сключени при условията на Закона за обществените поръчки, при инфлационни процеси”.

Съобщава се на заинтересованите лица, че Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) ще индексира одобрени разходи по проектни предложения за инвестиции, свързани със строителни дейности по ПРСР 2014-2020 г., засегнати от инфлацията.

Обявено е също, че механизмът за индексиране на разходите е приет на последното заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020 г. и важи за всички бенефициери по програмата, които са възложители по реда на ЗОП и имат одобрени разходи за определени видове строежи.

Въз основа на наличния остатъчен бюджет по програмата, се очаква от този източник на финансиране да се покрие увеличение на стойностите на сключените договори с избрани изпълнители за строителство с до 15% от първоначалната им одобрена стойност. Според ДФЗ разликата над посочените 15% следва да бъде напълно заплатена от възложителя.

Предвидената с оповестените Указания възможност за актуализиране на стойностите на разходите за строително-монтажни работи, одобрени с Административен договор/Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, се прилага само за такива, сключени до 30.11.2022 г., включително.

Занапред се изисква исканията за сключване на допълнително споразумение (анекс) към Административни договори/Договори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, да са съобразени с изготвените от Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Указания.

Пълният текст на съобщението може да намерите ТУК.

Указанията съдържат също препратка и към сайта на една от браншовите организаии у нас, при следното уточнение: “При подготовката на посочените по-горе анекси или проекти на анекси към договорите за строителство бенефициентите могат да ползват като типов образец публикувания на следната страница на Камарата на строителите в България проект на допълнително споразумение (анекс): https://ksb.bg/wp-content/uploads/2022/10/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf, доколкото неговите клаузи не противоречат на посоченото в настоящите Указания.”

Източник: ДФЗ

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker