Новини

Приключи публичното обсъждане на промените в ПМС № 80 от 2022 г.

Приключи публичното обсъждане на измененията и допълненията в Постановление № 80 на Министерския съвет от 2022 г. за определяне на правилата за възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост (ДВ, бр. 36 от 2022 г.).

В обхвата на промените попадат и допълнения в ПМС № 114/2022 г., с които се въвеждат норми, свързани с обезпечението на авансовите плащания по договорите за финансиране.

Изключенията от тези обезпечения са продиктувани от сключеното Споразумение за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост между Европейската комисия и Република България и по – конкретно чл. 4 от Споразумението, в съответствие с член 28 от Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост (OB, L 57/17 от 18 февруари 2021 г.).

Адаптирането на нормативно установените правила подкрепя поетите ангажименти за проектите, получилите „Печат за високи постижения“. Печатът за високи постижения е инструмент на Европейската комисия и позволява държавите – членки да финансират чрез различни публични източници проекти, притежаващи такъв Печат при същите условия, при които проектът е кандидатствал и е оценен от службите на Европейската комисия.

С пакета от документи може да се запознаете ТУК.

Източник: МФ

 
Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker