Новини

АОП публикува доклада си за миналата година, за настоящата 2023 г. обещават по-добри правила, е-поръчки, методическа помощ и прозрачност на възлагането

Агенцията по обществени поръчки (АОП) оповести публикуването на Годишния доклад за дейността на институцията за 2022 г.

Видно от публикувания анонс, докладът, изготвен на основание чл. 229, ал. 1, т. 27 от ЗОП, съдържа следната информация:

  • кратко описание на ролята и функциите на АОП, съгласно приложимата нормативна уредба и на основните приоритети в работата на Агенцията;
  • информация за осъществените дейности и резултати през годината;
  • данни относно съществени показатели, характеризиращи пазара на обществените поръчки в страната и функционирането на системата за възлагане;
  • информация относно управлението на предоставените на Агенцията ресурси.

В доклада се заявява, че през 2022 г. АОП е продължила да работи за постигане на целите си за осигуряване на ефективен, прозрачен, почтен и безпроблемен възлагателен процес, както и за модернизиране на системата на обществените поръчки в защита на публичните финансови интереси.

Сочи се, че един от основните приоритети на Агенцията през изминалата отчетната година е било развитието на националното законодателство за осигуряване на подходящи и съобразени с общностното право условия за възлагане на обществени поръчки.

От АОП отчитат, че и през 2022 г. институцията е продължила да подкрепя участниците във възлагателния процес – възложители и стопански субекти, чрез различни инструменти за осигуряване на методическа и практическа помощ.

Продължила е и модернизацията на системата за обществени поръчки, включително чрез развитие на електронните обществени поръчки.

Осигуряването на инструменти и условия за повишаване на публичността и прозрачността е определя като крайъгълен камък в дейността на Агенцията.

Не на последно място, в Годишния доклад на АОП се отбелязва, че изминалата 2022 г. е преминала под знака на необходимостта от възстановяване на държавите, включително България, след кризата от COVID-19.

В тази връзка се посочва, че изпълнението на заложените мерки и дейности в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), относно обществените поръчки (и в частност мерките за редуциране на неконкурентното възлагане и намаляване на договорите, сключени въз основа на една получена оферта) са се оказали определящи в работа на АОП през отчетния период.

Що се отнася за 2023 г., в доклада се сочи, че АОП има водеща роля в изпълнението на мерките в областта на обществените поръчки, заложени в НПВУ и основен приоритет през 2023 г. е да продължат дейностите за реализиране на заложените в него цели, включително чрез подобряване и засилване на методическата подкрепа за възложителите и стопанските субекти (кандидати, участници и изпълнители).

Предвижда се още засилване на предварителния контрол, осъществяван от АОП, както и дейности за повишаване на административния капацитет в системата на обществените поръчки в страната.

От АОП подчертават, че следпандемичната ситуацията и военните действия на територията на Европа очертават като непредвидима и несигурна 2023 година. Поради това АОП ще поддържа партньорствата си със заинтересованите страни във възлагателния процес и ще съдейства за справяне с предизвикателствата.

От Агенцията по обществени поръчки заявяват, че ще продължат да полагат усилия, насочени към осигуряване и поддържане на високи нива на компетентност, мотивация и ангажираност на служителите.

За реалзиране на визията за изграждане и поддържане на модерна, сигурна и ефективна система за обществени поръчки, през 2023 г. Агенцията си поставя следните цели:

  • Подобряване на регулаторната рамка в областта на обществените поръчки;
  • Развитие на електронното възлагане;
  • Осигуряване на ефективна методическа помощ;
  • Осигуряване на достъп до актуални данни за мониторинг на пазара на обществените поръчки.

С Годишния доклад за дейността на АОП за 2022 г., който е достъпен на Портала за обществени поръчки в секция „АОП“, „Годишни доклади“, може да се запознаете ТУК.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker