Новини

В сила са актуалните правила за допустимост на разходите по европрограми

В “Държавен вестник” , бр. 49 от 6 юни 2023 г., бе публикувано Постановление № 86 от 1 юни 2023 г. на Министерския съвет за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление, за програмен период 2021 – 2027 г.

Нормативният акт се издава на основание чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ) и влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.

Общите национални правила за допустимост на разходите се прилагат за 14 програми, в това число за Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021 – 2027 г., Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г., Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г., Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021 – 2027 г. и други.

От разпоредбите на новия нормативен акт е видно, че разработването на документации по Закона за обществените поръчки и по глава четвърта на ЗУСЕФСУ, свързано с изпълнението на Програма “Околна среда”, попада в обхвата на понятието “непреки разходи”.

В същата категория са включени и разходите за организация и управление, както и тези за видимост, прозрачност и комуникация (информация и публичност).

Във връзка с така формулираните правила е важно да се уточни, че когато изпълнението на проекта поражда непреки разходи, те са допустими за възстановяване единствено по реда на чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗУСЕФСУ и до размера, посочен в методология за определяне на размерите на единна ставка за финансиране на непреки разходи по проекти по Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г., която се утвърждава от ръководителя на Управляващия орган на програмата.

С пълния текст на постановлението може да се запознаете ТУК.

Източник: ДВ

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker