Новини

Нов проект за промени в ЗОП въвежда различни правила за искане на обосновка при необичайно благоприятна цена, двойно по-високи санкции и други важни изменения в закона

На 9 юни 2023 г. Министерството на финансите обяви началото на обществено обсъждане на нов проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Това стана ясно след като документите по проекта бяха публикувани на Портала за обществени консултации (strategy.bg) и на Интернет страницата на Министерството на финансите.

Според разпространената информация, със законопроекта се предлагат промени, които могат да се обособят в четири групи. Те са свързани с:

  • отстраняване на някои несъответствия на разпоредби от закона с изискванията на европейското законодателство;
  • изпълнение на ангажименти по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ);
  • мерки, свързани с подготовката за членство на Република България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР);
  • прецизиране на действащата нормативна уредба с оглед на преодоляване на констатирани проблеми в практиката на възложителите.

Промените от първата група се отнасят до прецизиране на разпоредби, чрез които се  транспонират някои от изискванията на приложимото европейско законодателство в областта и по-специално на Директива 2014/24/ЕС и Директива 2014/25/ЕС.

Съществена част от измененията от тази група се отнасят до чл. 72, ал. 1 и 2 от ЗОП и са насочени към осигуряване на съответствие с европейското законодателство и практика. Същевременно с тях се цели преодоляване на установения проблем в практиката на българските възложители – невъзможност да се изиска обосновка при необичайно благоприятни предложения за цени и/или разходи, когато има едно или две предложения.

В конкретния случай е налице и практика на Съда на Европейския съюз (СЕС) – решение по дело С-669/20, постановено по преюдициално запитване, инициирано от Върховния административен съд.

С промяната в чл. 72, ал. 1 от закона се предлага възприемане на нов подход, изцяло съобразен с цитираното решение на СЕС и съответните разпоредби от директивите. Той предвижда базата, въз основа на която се прилага обективният критерий за „по-благоприятно с повече от 20 на сто“ да бъде „средната стойност на всички предложения“, а не само на „предложенията на останалите участници“, както е в действащата редакция. Това ще позволява формиране на нужната средна стойност и в случаи, когато има само две предложения.

Освен това, изрично е предвидена възможност да се изисква обосновка и при едно предложение. В този случай базата за преценка е прогнозната стойност, а в специфични случаи, при които сравняването с прогнозната стойност не е приложимо, напр. поръчки при които се оферират единични цени, размер на отстъпка, надценка и др., е предвидена възможност възложителят предварително да определи друг метод за сравнение.

Втората група промени са насочени към постигане на целите в областта на обществените поръчки, заложени в НПВУ, и са в изпълнение на ангажименти, поети в хода на преговорите, водени с представители на ЕК. Те следва да създадат предпоставки за намаляване броя на процедурите на договаряне без обявление, както и на поръчките, възложени при само една оферта.

Едно от предложенията за постигане на посочените цели е въвеждане в чл. 44 на задължение за възложителя при поръчки на стойност по чл. 20, ал. 1 и 2 да провежда пазарни консултации по проекта на документацията за процедурата чрез платформата по чл. 39а. Целта е да се гарантира, че параметрите на поръчката са в съответствие с предлагането на пазара, заинтересовани лица са имали възможност да се запознаят предварително с нея и липсата на интерес от участие в процедурата, не се дължи на необосновани ограничителни условия, поставени от възложителя.

Друга законодателна мярка, насочена към намаляване броя на процедурите на договаряне без обявление, е предложеното прецизиране на дефиницията на понятието „изключителни обстоятелства“, свързана с прилагане на едно от основанията за провеждане на тази процедура. С новата редакция се стеснява обхватът на това понятие, което ще създаде предпоставки за допълнително ограничаване на случаите, в които се използва процедурата договаряне без обявление.

Предложението за промяна в чл. 246 е свързано с препоръката на Европейската комисия по изпълнението на НПВУ за координиране на практиките на контролните органи. В тази връзка се предлага създаване на консултативен съвет към министъра на финансите, в който се включват всички органи и звена с методически и контролни правомощия в системата на Министерството на финансите. Целта е съгласуване на практиките им за еднакво разбиране и прилагане на закона  и провеждане на последователна политика в тази насока. Предвидена е възможност в заседанията на консултативния съвет да се канят за участие в обсъжданията и други органи с контролни правомощия в областта на обществените поръчки, които са извън системата на министерството и не са на пряко подчинение на този министър.

Във връзка с изпълнение на мярката по НПВУ за разширяване обхвата на административнонаказателната отговорност и за постигане на възпиращ ефект срещу извършване на нарушенията, са предвидени промени в Част осма на закона. Предлага се двукратно завишение на размера на всички глоби в административнонаказателната част. Размерът им не е променян повече от 7 години, независимо че към онзи момент е определен спрямо много по-ниски прогнозни стойности за някои поръчки. Отчетено е, че настоящите стойности не постигат целения превантивен и възпиращ ефект, заложен при приемането на закона през 2016 г. С предложеното увеличение се удовлетворява изискването на междинен етап 242 относно постигане на възпиращ ефект на санкциите срещу извършване на нарушенията.

В законопроекта са включени и промени, които целят прецизиране на действащата нормативна уредба с оглед преодоляване на констатирани проблеми в практиката на възложителите.

Така например, в чл. 79 е предложена забрана за възложителя в случаите на провеждане на процедура на договаряне без обявление на основание чл. 79, ал. 1, т. 2 да сключи договор на цена по-висока от финансовия ресурс, който е обявил в предходната открита или ограничена процедура. Целта е преодоляване на неправилната практика, при която възложителите сключват договори на посоченото основание при цена значително по-висока от обявения финансов ресурс, за който в предходната процедура са посочили, че не може да бъде надхвърлен.

В допълнение, с предложената промяна в чл. 117а се цели преодоляване на противоречиво тълкуване относно приложимостта на разпоредбата по отношение индексиране цените на договори, когато за съответния предмет няма одобрена методика. Същевременно разпоредбата е прецизирана с оглед отстраняване на противоречие, относно прилагането на одобрена методика в хипотезата на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Обществената консултация приключва на 24 юни 2023 г., като предложенията и становищата по законопроекта освен чрез Портала за обществени консултации, могат да бъдат отправяни и към Агенцията по обществени поръчки, като отговорна структура към МФ (на имейл kabinet@aop.bg).

В случая срокът за консултацията е 14-дневен и се определя на основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от ЗНА. Съкратените срокове се мотивират с необходимостта от спешно разглеждане и одобряване на предложените промени, доколкото същите се реализират в изпълнение на ангажименти по НПВУ с фиксирани срокове и препоръки на ЕК по тяхното изпълнение, или се отнасят до правилно транспониране на приложимите европейски директиви, като целят отстраняване на съществени несъответствия с европейското законодателство. Изрично се подчертава, че всяко забавяне може да се отрази негативно върху усвояването на средствата от европейските фондове, или доведе до образуване на процедура за нарушения срещу Република България от страна на ЕК и налагането на финансова санкция.

С пълния текст на законопроекта и мотивите към него, които са налични на Портала за обществени консултации, може да се запознаете ТУК. Документите са налични и на Интернет сaйта на МФ и могат да бъдат достъпени ТУК.

Източник: МФ, Strategy.bg

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker