Новини

Обнародваха промените в удължителния закон, Бюджет 2022 ще се прилага до края на юли

В бр. 53 на Държавен вестник от 20.06.2023 г. бе обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. С тези промени в т.нар. Удължителен закон, прилагането на Бюджет 2022 се удължава до 31 юли 2023 г.

Актуалната редакция на нормативния акт е насочена към това да се гарантира заплащане на дейности, свързани с помощи и обезщетения за гражданите. Осигурява се възможност да се дофинансират инвестициите, включени в Националния план за възстановяване и устойчивост, за да неутрализира ефекта от инфлационните процеси, провокирали увеличаване на прогнозните стойности на изпълнението, оценени при одобряването му въз основа на цени преди и до 2021 г.

Освен редактираните норми, с промените в Удължителния закон са въведени и някои нови фискални правила. Така например, в чл. 6 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. се създава нова ал. 2, която гласи: “Трансферите за целевата субсидия за капиталови разходи на общините се предоставят ежемесечно до 5-о число на текущия месец в размер една трета от тримесечното разпределение на базата на достигнатия размер към 31 декември 2022 г. и при отчитане на влезли в сила актове. В срока по чл. 1 общинските съвети одобряват разчети за финансиране на капиталовите разходи по обекти на строителство и основен ремонт за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране на плащания по заеми за капиталови разходи за сметка на целевата субсидия за капиталови разходи, преходен остатък от предходната година, собствени и други приходи. Целевата субсидия за капиталови разходи може да бъде трансформирана в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост, при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.”

С пълния текст на нормативния акт може да се запознаете ТУК.

Източник: ДВ

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker