Новини

Депутатите окончателно приеха, че онлайн рекламата на българския туризъм ще се възлага без ЗОП

На редовното си пленарно заседание, проведено на 22.06.2023 г., Народното събрание прие и на второ четене законопроекта за допълнение в Закона за туризма, с който се предвижда, че възлагането на национална онлайн туристическа реклама ще става без обществена поръчка.

Според мотивите на предложилите промените група народни представители, прилагането на процедурите по Закона за обществените поръчки силно ограничава възможността за ефективна национална туристическа реклама чрез големи онлайн платформи каго Facebook, YouTube, Twitter и др., като на практика въвежда задължение за използване на посредник, тъй като големите онлайн платформи нямат практика да участват в процедури по ЗОП за реклама. Посредниците от своя страна често обвързват комисионната си с размера на рекламния бюджет, което намалява ефективността на националната туристическа реклама за наличния бюджет.

Със законопроекта се предлага изключването на конкретния процес от процедурите по ЗОП, което според вносителите е целесъобразно предвид три обстоятелства:
1. Кръгът на компаниите, които попадат в обхвата е изключително ограничен и се определя от Европейската комисия.
2. Предвидените средства ще могат да бъдат изразходвани именно за таргетирана реклама на страната.
3. Предвидената разпоредба за прозрачност както на средствата, така и на ефективността на рекламата, съответства и дори надвишава прозрачността по Закон за обществените поръчки.

С предложените изменения не се създава изключение за други дейности, свързани с рекламата, като подготовка и управление, а позволява на министъра на туризма да възлага тези дейности отделно от разходите за самага реклама, необвързвайки свързани услуги с рекламния бюджет.

Както вече Ви информирахме, с приетите нормативни трекстове се предвижда, че за изпълнението на националната туристическа реклама министърът на туризма не прилага разпоредбите на Закона за обществените поръчки в случаите, в които рекламата се изпълнява чрез много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки по смисъла на Регламент (ЕС) 2022/2065 на Европейския парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 година относно единния пазар на цифрови услуги и за изменение на Директива 2000/31/ЕО (Акт за цифровите услуги).

В унисон с гореизложените мотиви, в закона вече изрично се регламентира, че изключението не се прилага за дейности по подготовка, управление и отчитане на националната туристическа реклама.

С друга нова разпоредба министърът на туризма се задължава да публикува ежемесечно на интернет страницата на министерството справка с информация за изразходваните средства, както и за ефективността на рекламата, съгласно данните за ефективност, предоставени от платформите или търсачките. Справката се публикува и в отворен, машинно четим формат на портала на отворените данни по смисъла на Закона за достъп до обществена информация.

Източник: НС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker