Новини

Строителите предлагат промяна в правилата на ЗОП относно методиката за индексация

Камарата на строителите в България (КСБ) също излезе с официално становище по законопроекта за промени в ЗОП, обявен за обществено обсъждане на 9.6.2023 г. Информация за това бе разпространена чрез публикация в Интернет страницата на изданието на професионалната организация.

Като заявяват обща подкрепа за всички предложения от проекта, целящи постигане на съответствие с европейското законодателство, изпълнение на ангажименти по НПВУ и въвеждане на мерки за подготовка на членството на страната в ОИСР, строителите коментират най-вече разпоредбата на чл. 117а от ЗОП, регламентираща методиката за индексация на договори в резултат на инфлация.

В тази връзка от КСБ изразяват позиция, че предложеното в проекта изменение във въпросната разпоредба (думите „се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет“ да се заменят с „се извършва съгласно методика, когато такава е одобрена с акт на Министерския съвет“) променя характера на нормата и от императивна я превръща в диспозитивна, което би могло да доведе до липсата на методика за индексиране на договори за обществени поръчки.

Строителите са на мнение, че по този начин се създава възможност за превратно тълкуване на нормата, като решението, дали да бъде приета методика, ще зависи изцяло от волята на Министерски съвет, и така няма да бъде постигната целта, заложена при създаване на нормата и посочена и в мотивите на настоящия проект – преодоляване на инфлационния риск чрез прилагане на обективна и справедлива индексация на стойността на изпълнени и предстоящи дейности.

От КСБ са категорични в убедеността си, че действащата редакция на чл. 117а, ал. 1 от ЗОП има императивен характер и задължава Министерския съвет да приеме методика (или методики) за промяна (индексиране) на цените на всички договори за обществена поръчка, когато в резултат на инфлация съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, които формират стойността на съответния договор.

Браншовиците споделят виждането си, че и към настоящия момент е налице противоречиво тълкуване на действащата към настоящия момент редакция на чл. 117а, като до реално приложение на приетата с акт на МС Методика за изменение цената на договор за обществена поръчка (въпреки че такава е налична) все още не се стига именно поради разнообразно тълкуване.

Предвид това, и с с цел разрешаване на констатираните проблеми при прилагането на чл. 117а, от КСБ лансират цялостна нова редакция на разпоредбата. Съгласно предложението, в закона следва да се регламентират изрично следните четири основни положения:

  • изменение на цената на договор за обществена поръчка да се извършва винаги когато е налице непредвидима инфлация, настъпила след сключването на договора, съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет;
  • на изменение на цената да подлежат и приключени договори за обществени поръчки, по време на изпълнението на които е била налице непредвидима инфлация;
  • като възможност да е предвидено, че при залагането на клауза по чл. 116, ал. 1 от ЗОП за изменение на цената във връзка с непредвидима инфлация, настъпила след сключване на договора, същата би могла да се обвърже с приетата от МС методика;
  • в ДР на ЗОП да се добави нова легална дефиниция на понятието „непредвидима инфлация“, според която като такава се определя средногодишна инфлация в размер над 3 на сто (като при това изрично да се уточни, че инфлация, по-висока от 3%, се счита за обстоятелство, което при полагане на дължимата грижа възложителят и/или изпълнителят не е могъл да предвиди и води до необходимост от изменение на договора за обществена поръчка, което не води до промяна на неговия предмет или на рамковото споразумение).

Източник: КСБ

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker