Анонси

Списание ЗОП ПЛЮС със становище по предлаганите със ЗИДЗОП промени в правилата за необичайно благоприятни оферти

Лансираните експертни предложения целят съобразяването на ключова практика на Съда на ЕС

В допълнение на експертните предложения, които Списание ЗОП ПЛЮС вече представи пред Министерство на финансите и Комисията по правни въпроси в Парламента във връзка с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП), внесен в Народно събрание от Министерския съвет на 27.04, консултантският ни екип излезе с официална позиция и по новия проект на ЗИДЗОП, обявен за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации на 9.6.2023 г.

В писмото си до МФ, изпратено в рамките на текущата обществена консултация по законопроекта, правим допълнителни коментари и отправяме конкретни предложения относно предложените от финансовото министерство промени в правилата относно т.нар. “необичайно благоприятни оферти”, разписани в чл. 72 от ЗОП.

От Списание ЗОП ПЛЮС категорично заявяваме пред отговорните институции, че макар предложените редакции на ЗОП формално-технически да преодоляват констатиран в практиката проблем, изразяващ се в невъзможност за прилагане на досегашното правило на чл. 72, ал. 1 от ЗОП в случаите на една или две оферти, това законодателно решение не постига декларираното съответствие с относимите към тази материя европейско законодателство и практика на Съда на ЕС.

Нещо повече, в случая аргументираме тезата, че предложеният нов текст на чл. 72, ал. 1 от ЗОП директно противоречи на Решение на Съда на Европейския съюз (четвърти състав) от 15 септември 2022 г. „Веридос” (решение на СЕС по дело С-669/20), както и че не е в съответствие със Съображение 103 и член 69 от Директива 2014/24/ЕС и член 84 и Съображение 108 от Директива 2014/25/ЕС.

Според нас, основният съществен пропуск на законопроекта е това, че със същия не се предвижда възможност проверката за необичайно благоприятна оферта по чл. 72 от ЗОП да се извършва и извън тясната хипотеза на чл. 72, ал. 1 от ЗОП – нещо, което изрично е указано в решението на СЕС по дело С-669/20 „Веридос”.

Видно от цитираното решение на СЕС, европейските магистрати са категорични, че относимите разпоредби от европейските директиви трябва да се тълкуват в смисъл, че: „При съмнение, че дадена оферта е с необичайно ниска стойност, възлагащите органи са длъжни да проверят дали това действително е така, като вземат предвид всички релевантни елементи, свързани с обществената поръчка и с документите за нея, БЕЗ В ТОВА ОТНОШЕНИЕ ДА ИМАТ ЗНАЧЕНИЕ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ЗА ЦЕЛТА В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО КРИТЕРИИ И БРОЯТ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ”.

Това заключение на Съда на ЕС според нас несъмнено означава, че дори извън рамките на конкретно приложимо национално правило за определяне на необичайно благоприятна оферта, било и то обективно, недискриминационно и съобразено с юриспруденцията на Съда (каквото в случая би следвало да е коментираното правило на чл. 72, ал. 1 от ЗОП), при съмнение за наличие на „необичайно благоприятна оферта” за възложителите остава в сила задължението да проверят дали е налице такава.

Поради изложените причини, в становището си ние от Списание ЗОП ПЛЮС излагаме подробно предложение за изменение и допълнение на чл. 72, което според нас в пълна степен гарантира съответствието с относимите разпоредби на общностното законодателство и практиката на Съда на ЕС.

С предложението си изразяваме дълбоката си убеденост, че извън тясното правило за допустимо отклонение от 20% в предложенията по дадена процедура, което сега е разписано в чл. 72 от ЗОП, е необходимо да се добави ново основание, което да позволява на възложителя да изисква подробна писмена обосновка (отново в 5-дневен срок), за начина на образуване на допуснато до оценяване предложение, свързано с цена или разходи, във всички случаи, когато същото е необичайно благоприятно. Като това да се съобразява въз основа на всички релевантни елементи, формиращи прогнозната стойност на обществената поръчка.

Формулираните от екипа на Списание ЗОП ПЛЮС предложения за законови текстове също така се опитват да преодолеят редица неточности в проекто-текстовете, обявени за обществено обсъждане – липса на предложени промени в чл. 72, ал. 4, 5 и 6 от ЗОП, където също се реферира към правилото на ал. 1 от същия член, употреба на неясни и непознати за материята на ЗОП термини като “базова стойност”, и др.

С настоящото уведомяваме всички наши абонати, приятели и съмишленици, че с активното ни участие в дебатите относно съобразяването на точния смисъл на евродирективите и практиката на СЕС в областта на обществените поръчки си поставяме за цел да доближим законодателните идеи във възможно по-голяма степен до прагматизма и бързината, които се изискват в ежедневната работа на експертите по обществени поръчки при възлагането на договорите, финансирани с публични средства.

Изразяваме надежда, че разглеждането на предложенията, които отразяват мнението на експертната общност в областта на обществените поръчки,  ще потвърди заявения стремеж към публичност, диалогичност, обективност и конструктивност в сектора на обществените поръчки и финансовото управление и контрол в публичния сектор.

Промените в действащото законодателство по обществени поръчки ще бъдат централна тема на предстоящия тридневен НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР на СПИСАНИЕ “ЗОП ПЛЮС”, който ще се проведе в периода 11-13 ОКТОМВРИ 2023 г. в Старосел. Повече информация за това обучение може да намерите ТУК. Очакваме Ви!

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker