Новини

Министерство на финансите с указание до общините по Плана за възстановяване

Министерството на финансите (МФ) публикува указания към общините във връзка с изпълнение на ангажимент по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това бе обявено на Портала за обществени поръчии, поддържан от АОП.

В указанието се посочва, че един от ангажиментите на страната ни по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) е съществено редуциране на неконкурентното възлагане на обществени поръчки, вкл. драстично намаляване използването на процедури на договаряне. Припомня се, че делът на тези процедури следва да спадне от 23 на сто до 7 на сто през 2025 г.

В тази връзка се сочи, че анализът на данни от Регистъра на обществените поръчки показва, че съществен дял от процедурите на договаряне без предварително обявление по чл. 18, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) са свързани с поръчки, които подлежат на изпълнение само от определен стопански субект поради наличие на изключителни права. В частност те касаят доставки на питейна вода, топлоснабдяване, газоснабдяване и др., извършвани от дружества монополисти в съответния сектор. Обичайно тези договори се сключват за срок от една година, който е много по-кратък от предвидения в чл. 113, ал. 1 от ЗОП максимално допустим петгодишен срок.

Същевременно от преглед на публикациите в TED – Електронен ежедневник за поръчки, приложение към „Официален вестник“ на Европейския съюз (ОВ на ЕС), се установява, че възложителите използват процедурата по чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП, дори когато стойността на договора е под праговете по чл. 20, ал. 1 от ЗОП и се изисква прилагането на процедура пряко договаряне, съответно реда за изпращане на покана до определени лица.

Съгласно чл. 35, ал. 1 от ЗОП задължението за публикуване на информация в TED касае само процедури, чиито стойности са равни или по-големи от посочените в чл. 20, ал. 1 от ЗОП. Изключение от това правило са случаите, когато се възлага самостоятелно част от поръчка на висока стойност (напр. обособена позиция). Тази практика води до изкуствено и необосновано завишаване на процента/дела в общата статистика на процедурите на договаряне без обявление.

Предвид изложеното с цел осигуряване на ефективност при разходването на публичните средства и с оглед изпълнение на ангажиментите по НПВУ, от МФ препоръчват сключване на договори с монополни дружества за срок по-дълъг от една година, съгласно чл. 113, ал. 1 от ЗОП, едновременно с прилагане на някоя от следните възможности, предвидени в закона:

  • Възлагане на поръчки от възложител, който е разпоредител с бюджет от по-висока степен за нуждите на неговите разпоредители с бюджет от по-ниска степен, независимо че те са самостоятелни възложители (чл. 7, ал. 4 от ЗОП), напр. сключване от общината на общ договор за доставка на питейна вода за нуждите на всички нейни разпоредители, когато това води до подобряване на ефективността на разходите в общините и до намаляване на цените по съответните договори;
  • Съвместно възлагане на обществени поръчки от двама или повече възложители чрез споразумение между тях, в което следва да се уредят организационните, техническите и финансовите въпроси, свързани с провеждането на процедурата и сключването на договора, съответно разпределението на доставките или услугите, предмет на поръчката и др. (чл. 8 от ЗОП);
  • Създаване на централни органи за покупки на местно ниво при прилагане на възможностите по чл. 96, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП.

Във всички случаи обявление за възложена поръчка по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗОП следва да се попълва и публикува в ОВ на ЕС само за възлагането на договори на стойност по чл. 20, ал. 1 от ЗОП, с изключение на случаите когато части/обособени позиции от такава поръчка се възлагат самостоятелно и са на ниска стойност.

От МФ обръщат внимание, че съгласно т. 37 от ДДС 4/22.06.2023 г. относно изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация към 30.06.2023 г. на бюджетните организации, за ангажиментите, попадащи в обхвата на т. 12 и 13 от ДДС № 04/2010 г. се прилагат едни и същи правила за отразяване на възникването и стойността на ангажимента съгласно т. 14 от горецитираното указание.

В допълнение от финансовото министерство напомният, че след приемането на ЗПФ и въведената с § 1, т. 27 от ЗПФ легална дефиниция за поети ангажименти за разходи, с разпоредбата на т. 78 от ДДС № 14/2013 г. се конкретизира, че ангажиментите по т. 12 от ДДС 04/2010 г. са приравнени на ангажименти с незабавна реализация (по смисъла на т. 14 от ДДС № 04/2010 г.) и за тях се прилага редът на отчитане чрез използването на сметки 9801 и 9803.

В тази връзка в указанието се уточнява, че за целите на бюджетиране и отчитане на изпълнението на бюджета, терминът „ангажименти с незабавна реализация“ се прилага за всички поети ангажименти за разходи, за които е приложим редът на отчитане чрез сметки 9801 и 9803 – както за ангажиментите по т. 13, така и за ангажиментите по т. 12 и 15 от ДДС № 04/2010 г., независимо от това как и чрез какви процедури са договорени и поети такива ангажименти.

От МФ обръщат внимание, че ангажиментите с незабавна реализация не се включват при изчисляването на правилата по чл. 94, ал. 3, т. 2 и чл. 130а, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси.

В заключение се посочва, че в срокове за представяне на тримесечните отчети за касовото изпълнение на общинските бюджети по чл. 133, ал. 1 от Закона за публичните финанси общините представят обяснителна записка за предприетите действия по изпълнение на горните препоръки, която се прикачва към съответния отчет в Информационната система за общините на електронен адрес http://iso.minfin.bg, като за целта се избира вид файл „Други“.

Файлът с указанието може да видите ТУК.

Източник: АОП, МФ

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker