Новини

През второ тримесечие от АДФИ са открили нарушения при обществени поръчки за 17 млн. лв.

От Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) оповестиха резултатите от дейността си за второто тримесечие на 2023 г.

Видно от данните, публикувани на официалния Интернет сайт на контролната институция, за периода 1 април – 30 юни 2023 г. финансовите инспектори на Агенцията са приключили 122 финансови инспекции и проверки. Проверени са 308 обществени поръчки (ОП) на обща стойност 319 383 890 лв. и 898 договора на обща стойност 76 488 023 лв.

По време на инспекциите са установени 499 нарушения и са съставени 279 акта за установяване на административно нарушение (АУАН). Най-често установяваните нарушения са на Закона за обществените поръчки, Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, Закона за счетоводството, Закона за публичните финанси, както и на подзаконови нормативни актове.

Констатирани са 31 непроведени или неоснователно проведени ОП на обща стойност 17 142 737 лв.

Установените нецелево разходвани средства са в размер на 1 406 129 лв., от които по време на инспекциите са възстановени в бюджета 778 765 лв., а за останалите, с оглед възстановяването им са предприети действия по реда на ЗДФИ. В хода на инспекциите са разкрити причинени вреди за 163 918 лв., като от тях са възстановени 36 133 лв.

Контролните органи на АДФИ са констатирали 20 бр. „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната финансова инспекция.

През отчетния период с най-висок дял (64%) са финансовите инспекции в общини, следвани от други разпоредители с бюджет по държавния или общинския бюджет (10%), търговски дружества с държавно или общинско участие в капитала (17%), министерства (3%) и други обекти (6%).

Както вече Ви информирахме, с оглед по-добра осведоменост на обществеността, от м. януари 2023 г. към списъка* с инспектираните обекти и информация за резултатите от извършените инспекции, са добавени резюмета с основни акценти от констатираното при инспекциите.

Източник: АДФИ

* Списъкът с инспектираните обекти и информация за резултатите от извършените инспекции, е наличен във файла „Приключили финансови инспекции през второ тримесечие на 2023 г.“, публикуван в категория „Финансови инспекции“ на Интернет сайта на АДФИ. С него може да се запознаете ТУК.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker