Новини

Правителството прие наредбата за администриране на нередности по ЕФСУ

На своето заседание, проведено на 26.07.2023 г., Министерският съвет прие постановление за приемане на Наредба за администриране на нередности по Европейските фондове при споделено управление. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Проектът на акта премина обществено обсъждане още в периода 27.01-27.02 т.г.

В съобщението се посочва, че проектът на Постановление за приемане на Наредба за администриране на нередности по Европейските фондове при споделено управление (НАНЕФСУ) е изготвен на основание разпоредбата на чл. 69, ал. 6 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ) (Обн. ДВ. бр. 51 от 2022 г.) и в изпълнение на нормативно установеното задължение, възложено с § 71, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) (Обн. ДВ. бр. 51 от 2022 г.), съгласно който в срок до 6 месеца от влизането в сила на закона Министерският съвет и министърът на финансите следва да приемат или да приведат в съответствие с него нормативните актове по прилагането на ЗУСЕФСУ.

Внася се уточнението, че нормативните актове на Министерския съвет, които уреждат обществените отношения в областта на администрирането на нередности, са Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове (НАНЕСИФ), приета на основание чл. 69, ал. 6 от ЗУСЕСИФ, както и Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от ЕС (НОПАНФИПСЕС). Посочените две наредби не уреждат процедурите за администриране на нередности по програмите, по които финансирането се предоставя със средства от Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ), съгласно чл. 1, ал. 2 от ЗУСЕФСУ.

В Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗУСЕСИФ се урежда приложимостта на НАНЕСИФ към програмен период 2014-2020 г. като съгласно § 71. ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗУСЕСИФ приетите от Министерския съвет и министъра на финансите нормативни актове до влизането в сила на този закон запазват своето действие по отношение на програмния период 2014-2020 г.

В ал. 3 на § 71 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗУСЕСИФ е уредено прилагането на НАНЕСИФ и по отношение на програмите и фондовете от новия програмен период 2021-2027 г., доколкото същата не противоречи на ЗУСЕФСУ. Такова противоречие е налице в предметния обхват на НАНЕСИФ, тъй като там не се включват новите програми, фондове и инструменти, чието управление се урежда със ЗУСЕФСУ. Противоречие има и по отношение на кръга на органите, отговорни за прилагането на процедурите за администриране на нередности, доколкото с различни нормативни актове, касаещи новия програмен период 2021-2027 г., са установени и нови органи за управление и контрол на средствата от ЕФСУ.

Според мотивите на вносителя, с проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на проекта на наредба се цели да бъдат уредени дейностите, представляващи администриране на нередности за програмен период 2021-2027 г., в съответствие с разпоредбата на чл. 69, ал. 6 от ЗУСЕФСУ.

В предметния обхват на НАНЕФСУ са включени програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Фонда за справедлив преход и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“, Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика, както и други програми, финансирани от фондове извън приложното поле на Регламент 2021/1060. В тази връзка в обхвата на НАНЕФСУ се предвижда да бъдат включени на практика всички програми, чието финансиране се осъществява от фондове на ЕС при споделено управление. Предвижда се регулацията да обхване и стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2021-2027 г., програмите за европейско териториално сътрудничество 2021-2027 г. и др.

С проекта се цели систематизиране в един подзаконов нормативен акт на правилата, регламентиращи процедурата за администриране на получени сигнали и установени нередности за новия програмен период 2021-2027 г. Целта е по този начин да бъде преодоляна съществуващата досега разпокъсаност на материята, която за програмния период 2014-2020 се урежда от различни подзаконови нормативни актове – по отношение на програмите, финансирани от ЕСИФ, уредбата на процедурите за администриране на нередности е в НАНЕСИФ, а по отношение на финансираните от други фондове на ЕС програми съответната уредба е в НОПАНФИПСЕС.

В съответствие с актуализираната система на програмните органи по смисъла на чл. 71 от Регламент 2021/1060, където се предвижда текстовете на проекта на наредбата да бъдат съобразени с актуализираната система на програмните органи, Сертифициращият орган се заменя със Счетоводен орган.

В Допълнителните разпоредби на проекта на НАНЕФСУ се предвижда да бъдат актуализирани определенията за „нередност“ и „съмнение за измама“ съгласно действащата европейска правна рамка за програмен период 2021-2027 г.

С приемането на проекта на НАНЕФСУ се предвижда в тримесечен срок от влизането в сила на наредбата ръководителите на органите, отговорни за прилагане на процедурите, да утвърдят вътрешните правила за администриране на нередности, които са неразделна част от вътрешните им системи за управление и контрол. Целта е същите да отговарят на едно от ключовите изисквания в регламент 2021/1060 за ефективно прилагане на пропорционални мерки за борба с измамите, както и за предприемането на всички необходими действия за предотвратяване, откриване, коригиране и докладване на нередности, включително измами.

Според разпространената инфопрмация, с приемане на проекта на нормативен акт, уреждащ материята в областта на администрирането на нередности за програмите, съфинансирани от ЕФСУ за програмен период 2021-2027 г., в съответствие с приложимото право на ЕС и националното законодателство ще се създаде предсказуема и ефективна нормативна рамка за администрирането на нередности по посочените програми. Ясно ще се определят и органите, които са отговорни за прилагането на процедурата за администриране на сигнали за нередности и установени нередности. Ще се преодолеят несъответствията между подзаконовата нормативна уредба и уредбата от по-високо ниво, произтичащи от новата регулаторната правна рамка на европейско ниво, установена за програмен период 2021-2027 г., базирана основно на Регламент 2021/1060, както и на приетите изменения и допълнения на ЗУСЕФСУ. По този начин ще се осигури хармонизиране на националната нормативна уредба и Регламентите на ЕС по отношение на регламентацията на материята, свързана с администрирането на нередности, в това число и докладването им.

С приемане на проекта на нормативен акт ще се извършат необходимите нормативни промени за подобряване на дейността по администриране на нередности по програмите, съфинансирани от ЕФСУ. Също така ще се осигури ефективност на тази дейност, тъй като ще се отстранят и преодолеят констатираните несъответствия между действащата подзаконова нормативна уредба и уредбата от по-високо ниво. С приемането на НАНЕФСУ ще се гарантира правилното и ефективно прилагане на националната нормативна уредба, която регламентира дейностите по чл. 69, ал. 6 от ЗУСЕФСУ, представляващи администриране на нередности, завършва прессъобщението.

Източник: МС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker