Новини

ВАС с ново запитване до Съда на ЕС по казус с финансова корекция за поръчка на българска община

Със свое определение от 13.07.2023 г. Върховният административен съд реши да отправи преюдициално запитване до Съда на ЕС във връзка с разрешаване на спор относно финансова корекция, наложена на българска община за твърдяно нарушение на разпоредби на националното законодателство, в т.ч. ЗОП, от страна на друга община – и двете общини са част от регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО). Това е видно от информацията, налична на Интернет сайта на съдебната институция.

Производството пред ВАС-VII отделение (адм. дело № 12013/2022 г.) е образувано по касационна жалба на община Белово срещу решение №801/26.10.2022 година на Административен съд гр. Пазарджик по адм.д. №367/2022 година.

Предмет на съдебен контрол за законосъобразност пред АС – Пазарджик е решение от 21.03.2022 г. на ръководителя на УО на ОП „Околна среда“ 2014 – 2020г., поправено с решение от 15.04.2022 година на същия орган, с което на бенефициера община Пазарджик (като водеща община в РСУО) е определена финансова корекция в размер на 10 % върху допустимите разходи, средства от ЕСИФ по см. чл. 1, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, по сключения между община Белово и фирма изпълнител договор за възлагане на обществена поръчка № АРД-60/02.10.2018 година с предмет: „Проектиране, авторски надзор, строителство, доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци с капацитет 2000т/г от община Белово в УПИ II86, местност „Вучата могила“, землище с.Дъбравите“.

Финансовата корекция е определена на бенефициера община Пазарджик за нередност по чл. 70, ал. 1, т. 9 от ЗУСЕСИФ, във връзка с т. 11, б. а) от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата за посочване на нередности. Претендира се, че нередността е допусната от община Белово чрез нарушение на национални разпоредби: чл. 2, ал. 2 и чл.59, ал.6 от ЗОП, във връзка с чл.3, ал.3 от ЗКС и на правото на Европейския съюз.

Решението на ръководителя на управляващия орган за определяне на финансова корекция е обжалвано пред съд от община Белово, която не е адресат на акта за определяне на финансова корекция.

С решение №801/26.10.2022 година по адм.д. №367/2022 година Административен съд гр. Пазарджик е отхвърлил жалбата й по същество, като е приел същата за допустима.

За да постанови този резултат, съдът е приел, че процесният административен договор за безвъзмездна финансова помощ със средства от ЕСИФ е сключен както с община Пазарджик, така и с общините Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера и Септември, тъй като те заедно са кандидатствали с проект „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември”, като община Пазарджик е водеща община съгласно подписаното Споразумение за партньорство, а останалите общини (включително Община Белово) са общини партньори.

Обществената поръчка, по която е сключен процесният договор № АРД-60/02.10.2018 г., е обявена от община Белово, като именно и възложителят община Белово е подписал същия договор. Ето защо, според първоинстанционния съд, независимо, че в процесното решение се сочи за адресат на акта и бенефициер по проекта единствено община Пазарджик, община Белово има правен интерес от обжалването му. По същество съдът е направил извод, че административният акт е издаден от компетентен орган, във валидна писмена форма, при спазване на процедурата по издаването му, правилно приложение на материалния закон и в съответствие с целта на закона.

Върховният административен съд е сезиран с касационна жалба от община Белово срещу решение №801/26.10.2022 година на Административен съд гр. Пазарджик по адм.д. №367/2022 година. Жалбата обсъжда спора по същество, като анализира приложимостта на чл.3, ал.3 от Закона за камарата на строителите в контекста на конкретната процедура по възлагане на обществената поръчка.

Предвид някои нясноти относно прилагането на относими разпоредби на националното и общностното право, вкл. с оглед това, че основание за определяне на оспорената в главното производство финансова корекция, определена на една община, е произтичащо от действие на друга община нарушение на разпоредба от правото на Европейския съюз, транспонирана в националното законодателство, а и предвид констатирани колебания в съдебната практика на националните съдилища досежно това кои са изискванията за дефиниране на понятието „бенефициер“ по смисъла на чл.2, т.10 от Регламент №1303/2013 година, в случая ВАС отправя преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз, съобразявайки принципа на примата на правото на Европейския съюз над вътрешното право, както и задължението за законосъобразно разходване на средства от ЕСИФ.

Това е продиктувано от факта, че в настоящата хипотеза, ако съставът на ВАС приеме, че община Белово не е бенефициер по смисъла на чл.2, т.10 от Регламент №1303/2013 година и няма право на жалба срещу акта за определяне на финансова корекция с адресат община Пазарджик, следва да обезсили решението на Административен съд гр. Пазарджик на основание чл. 221, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс и да прекрати производството по делото. Следователно, Върховният административен съд е сезиран със спор, чието разрешаване е свързано с тълкуване и прилагане на разпоредби от правото на Европейския съюз.

Към Съда на ЕС конкретният състав на ВАС-VII отделение отправя следните въпроси:

1. Допуска ли тълкуването на чл.2, т.10, т.36 и т.37 от Регламент №1303/2013 година национална уредба или практика по тълкуване и прилагане на тази уредба, според която в хипотеза като тази в главното производство като бенефициер на помощта със средства от ЕСИФ да се възприема само една от общините (страни по АДБФП) в партньорство, подписала административния договор за безвъзмездна финансова помощ като водещ партньор? Кои са изискванията в хипотеза като настоящата за характеризиране на една организация като бенефициер по смисъла на чл.2, т.10 от Регламент №1303/2013 година?

2.Допуска ли тълкуването на чл.2, т.10, т.36 и т.37 от Регламент №1303/2013 година национална уредба или практика по тълкуване и прилагане на тази уредба, според която в хипотеза като тази в главното производство финансовата корекция за нарушение на правилата при възлагане на обществените поръчки допуснато от един икономически оператор да се определи с акт, чиито адресат е друг икономически оператор, който не е извършил твърдяното нарушение, но е вписан като водещ партньор по договора за безвъзмездна финансова помощ?

3. Допуска ли Регламент №1303/2013 година национална уредба или практика по тълкуване и прилагане на тази уредба, според която отговорността за финансова корекция може да се преразпределя договорно между партньорите в процедурата или всеки икономически оператор следва да понася отговорността за финансови корекции при допуснати от него нарушения в разходването на средства от ЕСИФ по договори, по които той е страна?

4. Допускат ли чл.41 и чл.47 от Хартата на основните права на Европейския съюз практика на национални органи и съдилища в хипотеза като тази в главното производство, на общината, по отношение на която се претендира да е извършила нарушение на Закона за обществените поръчки при възлагане на обществена поръчка в процедура по разходване на средства от ЕСИФ, да не бъде осигурено право на участие в процедурата по определяне на финансова корекция, засягаща сключен от нея договор, както и право на участие в съдебното производство по оспорване на този административен акт с мотива, че същата като партньор има път на защита по гражданскоправен ред въз основа на Споразумението за партньорство с водещия партньор?

Решаващият състав на ВАС-VII отд. спира производството по адм. дело № 12013/2022 г. до произнасяне на Съда на Европейския съюз.

Източник: ВАС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker