Новини

Обнародваха ПМС-то за изпълнение на бюджета, с акта се определят важни трансфери за общините

В бр. 69 на Държавен вестник от 11 август 2023 г. бе обнародвано Постановление № 108 от 9 август 2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Постановлението, което се приема в изпълнение на чл. 92, ал. 1 от Закона за публичните финанси*, регламентира процедурите за отпускане и разходване на планираните средства в годишния закон за държавния бюджет.

С нормативния акт се определят редица съществени въпроси, свързани с изпълнението на държавния бюджет, в т.ч.:

  • показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, в рамките на утвърдените им разходи по области на политики/функционални области и бюджетни програми;
  • предназначението на трансферите от бюджета на МОН за БАН и за държавните висши училища;
  • нормативи за финансиране на определени разходи в областта на висшето образование;
  • задължения и отговорности на разпоредителите с бюджет по изпълнението и отчетността на утвърдените им бюджети;
  • конкретизират се въпроси, свързани с бюджетните взаимоотношения на общинските бюджети с държавния бюджет, и др.

Що се отнася до връзката с общинските бюджети, съгласно чл. 15 от постановлението се одобряват допълнителни трансфери в размер до 1 583 687 лв. за покриване на част от транспортните разходи, извършвани от общини по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2023 г. в някои от селищата с население до 500 жители, разпределени съгласно приложение № 4.

Видно от чл. 15, ал. 4 от ПМС №108/9.08.2023 г., контролът върху изпълнението на дейностите по доставка на хляб и основни хранителни продукти се осъществява от кметовете на общини. Доставките е предвидено да се извършват два пъти седмично и засягат планинските и малките селища. Разходването на средствата следва да се извършва при спазване на Закона за обществените поръчки.

С изключение на пар. 1 и 2 от заключителните разпоредби, постановлението влиза в сила със задна дата – от 1 януари 2023 г.

* Съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПФ, Министерският съвет по предложение на министъра на финансите приема постановление за изпълнението на държавния бюджет до един месец след обнародването на годишния закон за държавния бюджет

Източник: ДВ

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker