Новини

Парламентът прие ЗИДЗОП на второ гласуване, след неочаквани обрати остават неясни много от окончателно приетите текстове (обновена)

На редовното си заседание, проведено на 5.10.2023 г., Народното събрание окончателно прие на второ гласуване общия законопроект за промени в Закона за обществените поръчки. Работата по финализиране на законопроекта започна още на пленарното заседание от 29.9.2023 г. петък.

Ще припомним, че в обединения законопроект със сигнатура 49-353-03-46 от 12.9.2023 г. са инкорпорирани вече приетите на първо четене проекти на ЗИДЗОП № 49-302-01-26, внесен от МС на 27.4.2023 г., № 49-354-01-26, внесен от Божидар Божанов и група народни представители на 5.5.2023 г., и № 49-302-01-50, внесен от МС на 22.08.2023 г.

С приетия законопроект се извършват първите мащабни промени в закона от 2020 г. насам.

По различни причини, по време на гласуването в пленарна зала настъпиха големи промени в ключови предложения от проекта, повечето от които все още остават неясни.

Така например, още на заседанието в петък, 29.9.2023 г., депутатите изненадващо решиха да отпадне първоначално лансираната идея с промените задължение за възлагане на обществени поръчки да бъде вменено и на частните лечебни заведения.

В хода на второто пленарно заседание също постъпиха редица нови предложения за редакции, които също пораждат множество въпросителни по финалния вид на изменените и допълнени норми на закона.

Очаква се тази неяснота около окончателно приетите варианти на редакциите в ЗОП да бъде преодоляна едва в рамките на следващата седмица, когато ще приключат техническите редакции и законопроектът ще бъде изпратен за обнародване.

Сред множеството значими групи ревизии в текстове на ЗОП най-общо и без претенции за изчерпателност можем да посочим тези, целящи както следва:

 • прецизиране на ключови изключения от приложното поле на закона;
 • повишаване на стойностните прагове, над които се прилагат различните режими на възлагане на обществени поръчки;
 • промяна в някои правила относно свързаната с възлагателния процес информация, която подлежи на оповестяване от възложителите;
 • въвеждане на задължение оповестяваната чрез ЦАИС ЕОП информация за поръчките да се публикува от АОП на портала за отворени данни в отворен, машинночетим формат по смисъла на ЗДОИ;
 • създаване на изрична регламентация на електронните платформи на централните органи за покупки;
 • разписване на конкретни разпоредби относно изискванията в поръчки за чисти превозни средства;
 • въвеждане на определени задължения за използване на екологични изисквания;
 • важни промени в правилата относно идентифицирането на необичайно благоприятно оферти (в чл. 72 от ЗОП);
 • изменения в действащите и създаване на изцяло нови правила, свързани с осъществяването на различни видове контрол над възлагателния процес, вкл. от Агенцията по обществени поръчки;
 • нови правила относно осъществяването и взаимодействието на отговорните институции във връзка с мониторинга на пазара на обществени поръчки;
 • създаването на повече предпоставки за уеднаквяване на контролната практика по закона;
 • промени в административно-наказателните разпоредби, вкл. изразяващи се в увеличаване на предвидените санкции;
 • ключови изменения и допълнения, внасяни както в правилата на ЗОП, така и в редица други закони, чрез множество текстове от преходните и заключителните разпоредби;
 • техническо и смислово прецизиране на множество други норми от закона, вкл. относно изискванията за допустимост и подбор в процедури за възлагане на обществени поръчки.

С малко изключения, повечето изменения и допълнения се очаква да влязат в сила два месеца след обнародването, което се очаква да се реализира до седмица.

Промените в ЗОП ще бъдат основен фокус на предстоящия Национален семинар на Списание “ЗОП ПЛЮС”, който ще се проведе на 11-13 Октомври 2023 г. в Старосел. Повече за събитието ТУК.

Източник: НС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker