Новини

АОП с уточнение защо електронните формуляри ще са задължителни едва от февруари догодина

След като по-рано през деня публикуваха съобщение, че новите електронни формуляри ще са задължителни за възложителите едва след 1 февруари 2024 г., без обаче да обясняват как това кореспондира с факта, че по регламент това задължение е в сила още от 25.10.2023 г., от АОП излязоха с кратко уточнение по случая.

Според текста на лаконичното съобщение, Службата за публикации на Европейския съюз е обявила, че обявления, изготвени съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1986 ще се приемат за публикуване до 31 януари 2024 г. включително. В тази връзка от Агенцията по обществени поръчки уверяват, че институцията, в качеството си на Електронен подател, ще продължи тяхното препращане за публикуване в Официалния вестник на Европейския съюз. Прави впечатление обаче, че този анонс е поместен не като новина, а като документ със заглавие “Изпращане на обявления, подлежащи на публикуване в Официалния вестник на Европейския съюз”, публикуван в секцията за Е-услуги.

Разпространената информация идва в опит да се отговори на залелите Агенцията запитвания защо при положение, че по силата на регламента считано от 25.10.2023 г. новите електронни формуляри са задължителен и безалтернативен начин за оповестяване на поръчки в ЕС, по силата на последните изменения в ЗОП за българските възложители това задължение, а и всички законови текстове, които го регламентират, ще станат ефективни чак от февруари догодина.

Както е видно, без да се дават допълнителни подробности, като официално обяснение на отлагането се сочи само указание на Службата по публикации. Остава неизяснено защо въпросното указание се цитира едва сега, чак след обнародване на промените в ЗОП. При всички положения обаче, същото явно е било известно още преди окончателното гласуване на ЗИДЗОП, като именно поради това в закона е предвиден и срокът от 1.2.2024 г. за влизане в сила на всички изменения и допълнения, относими към електронните формуляри.

В тази връзка ще припомним, че в пар. 94 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗОП, обнародван в ДВ, бр. 88 от 20.20.2023 г., е предвидено, че за изпращане на информация, свързана с провеждането и приключването на обществени поръчки, открити чрез платформата ЦАИС ЕОП, се използват електронните формуляри, установени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2303 на Комисията от 24 ноември 2022 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1780 за установяване на стандартните формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки (OB, L 305/12 от 25 ноември 2022 г.).

Доколкото цитираната норма, както и всички останали имащи отношение към електронните формуляри, ще породи ефект от 1.2.2024 г., това на практика означава, че след тази дата новите електронни образци вече ще се прилагат във всички случаи на възлагане чрез ЦАИС ЕОП.

Важно в случая се явява и предвиденото в пар. 90 от ПЗР на наскоро оповестения закон за изменение и допълнение на ЗОП. Чрез тази разпоредба се предвижда, че в ЗИДЗОП (обн., ДВ, бр. 86 от 2018 г.; изм., бр. 83 и 102 от 2019 г. и бр. 107 от 2020 г.) в пар. 131 от ПЗР се създава ал. 5, която гласи че от 1 февруари 2024 г. в случаите по ал. 2 – 4 (т.е. за поръчките преди началото на задължителното използване на ЦАИС ЕОП) изискуемата информация се изпраща за публикуване в „Официален вестник“ на Европейския съюз чрез използване на онлайн системата за попълване на електронни формуляри, предоставяна от Службата за публикации на Европейския съюз.

Именно цитираните разпоредби на ЗОП стоят в основата на обявеното от АОП по-рано днес, че от 1 февруари 2024 г. за възложителите влиза в сила задължение да използват нови електронни формуляри за изготвяне и изпращане за публикуване на обявления, включително за процедури, стартирани преди тази дата. Съответно, че от тази дата Агенцията преустановява изпращането на обявления за публикуване в ОВ на ЕС по процедури, открити преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП (чрез „Редактора на форми“). Както вече изяснихме, за тази категория поръчки възложителите следва да попълват подлежащите на публикуване в ОВ на ЕС обявления чрез електронната услуга еNotices2, предоставяна от Службата за публикации на Европейския съюз, като едновременно с това информацията се попълва и изпраща за публикуване в Регистъра на обществените поръчки чрез „Редактора на форми“.

В обобщение, считано от 1 февруари 2023 г. вече и по силата на ЗОП новите електронни формуляри, приети с регламент на ЕК, ще са задължителни и единствено приложими образци за оповестяване на факти, свързани с възлагането на обществени поръчки в ЕС. При възлагане на поръчки чрез платформата ЦАИС ЕОП след посочения момент възложителите вече реално ще използват именно тях. Само за поръчките, възложени преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП, от същата дата за възложителите възниква задължение да оповестяват съответни обстоятелства, например изменения на договори за обществени поръчки и рамкови споразумения в случаите по чл. 116, ал. 1 от ЗОП, единствено чрез eNotices2 – онлайн системата за попълване на електронни формуляри, предоставяна от Службата за публикации.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker