Новини

Пуснаха за обсъждане ПМС-то за възложителите, длъжни да правят поръчки за чисти превозни средства

На Портала за обществени консултации (Strategy.bg) вече е публикуван и проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на възложителите, които са задължени да възлагат обществени поръчки при спазване на изискванията на Закона за обществените поръчки (актът по чл. 47, ал. 9 от ЗОП). Както вече ви информирахме, на 17.11.2023 г. за обществено обсъждане бе публикуван и проектът на Наредба за изискванията към чистите превозни средства (приемана на основание чл. 47, ал. 8 от ЗОП).

В информацията за проекта се сочи, че той има за цел да въведе изисквания на Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (ОВ, L 188, 12.07.2019 г.) (Директива (ЕС) 2019/1161), в частта, в която държавите членки следва да определят кръга от възложители, които са длъжни да прилагат изискванията за чисти превозни средства, както и относно дела на чистите превозни средства, които възложителите следва да постигнат през различните периоди.

Внася се уточнението, че част от изискванията на Директива (ЕС) 2019/1161 са въведени в националното законодателство с обнародвания в бр. 88 на „Държавен вестник“ от 20 октомври 2023 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Съгласно чл. 47, ал. 9 от същия закон по предложение на министъра на транспорта и съобщенията с акт на Министерския съвет следва да се определят възложителите, които са длъжни да възлагат обществени поръчки при спазване на изискванията по чл. 47, ал. 5 и делът на чистите превозни средства, спрямо общия брой на превозните средства, които са предмет на доставка или се използват за извършване на услугите по чл. 47, ал. 5, за отделните възложители. Съгласно § 98 от ПЗР на ЗИДЗОП, Министерският съвет по предложение на министъра на транспорта и съобщенията следва да определи възложителите и дела на чистите превозни средства съгласно чл. 47, ал. 9 от ЗОП в двумесечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“.

По същество минималният дял на чистите превозни средства спрямо общия дял на превозните средства, които са предмет на доставка или се използват за извършване на услугите по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, е определен в чл. 1 от ПМС-то чрез препратка към Приложение 1 към акта. Във въпросното приложение минималният дял е определен като процент за различните категории превозни средства и е приложим за два референтни периода – до 31 декември 2025 г. и съответно от 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г.

Що се отнася до конкретните проценти, видно от приложението, за леките превозни средства (превозни средства от категория M1, M2 или N1) още до 31 декември 2025 г. следва да бъде постигнат дял от 17,6%, като това целево ниво остава без промяна за периода 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. При товарните автомобили (превозни средства от категория N2 и N3) до края на 2025 г. следва да се постигне ниво 7%, а до края на 2030 г. този дял следва да достигне 8%. Що се отнася до автобусите (превозни средства от категория М3), до края на 2025 г. целта е по-амбициозна – 34 %, като този процент следва да нарасне до 48% до края на 2030 г.

В чл. 2 от проекта на постановление е посочено, че минималният дял по чл. 1 е задължителен за всички възложители при възлагане на обществени поръчки за доставка на пътни превозни средства от категории M1, M2, M3, N1, N2 и N3, определени в чл. 149, ал. 1 от Закона за движението по пътищата и при възлагане на обществени поръчки за извършване на услуги по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Също така са определени случаите, при които възложителите на обществените поръчки нямат задължение да постигат минималния дял на чистите превозни средства спрямо общия дял на превозните средства, които са предмет на доставка или се използват за извършване на услугите по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

Обществената консултация приключва на 15 декември 2023 г., като съкратеният 14-дневен срок се обосновава с наказателната процедура срещу България за нетранспониране в срок на изискванията на Директива (ЕС) 2019/1161.

С документите по обществената консултация може да се запознаете ТУК.

Източник: Strategy.bg

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker