Новини

Новата 2024 година идва с актуализирани прагове в европейските директиви по обществени поръчки и концесии

От 1 януари 2024 г. стават приложими новите стойностни прагове, определени в европейските директиви по обществени поръчки и концесии за следващия двугодишен период (2024-2025 г.).

Припомняме, че актуализирането на праговете бе осъществено с няколко делегирани регламенти* на Европейската комисия от 15 ноември 2023 г. Стойностите в национални валути, различни от еврото, се посочват в изрично Съобщение на Комисията** от 16 ноември 2023 г.

Периодичното ревизиране на праговете се извършва от ЕК на всеки две години в съответствие с клаузи на Споразумението за държавните поръчки, сключено в рамките на Световната търговска организация, както и въз основа на изисквания, предвидени в разпоредби на самите директиви.

Както е известно, европейските прагове са различни за различните сектори и категории възложители. При актуализацията за 2024-2025 г. не се прави съществена промяна, като най-важните изменения могат да бъдат обобщени в следната таблица:

Категории обществени поръчки Стар праг
(в евро и лева,
без ДДС)
Нов праг
(в евро и лева,
без ДДС)
Обществени поръчки
и концесии за строителство
5 382 000 EUR
(10 526 116 BGN)
5 538 000 EUR
(10 831 220 BGN)
Обществени поръчки за доставки и услуги
– класически възложители, централно ниво
140 000 EUR
(273 812 BGN)
143 000 EUR
(279 679 BGN)
Обществени поръчки за доставки и услуги
– всички други класически възложители
215 000 EUR
(420 497 BGN)
221 000 EUR
(432 232 BGN)
Обществени поръчки за доставки и услуги
секторни възложители
431 000 EUR
(842 950 BGN)
443 000 EUR
(866 419 BGN)
Обществени поръчки за услуги с облекчен режим – класически възложители 750 000 EUR
(1 466 850 BGN)
750 000 EUR
(1 466 850 BGN)
– без промяна
Обществени поръчки за услуги с облекчен режим – секторни възложители 1 000 000 EUR
(1 955 800 BGN)
1 000 000 EUR
(1 955 800 BGN)
– без промяна

От 1 януари 2024 г. влизат в сила и новите стойностни прагове, определени в чл. 20 и други разпоредби на ЗОП, които бяха актуализирани с промените в закона, приети от Народното събрание на 5.10.2023 г. и обнародвани в бр. 88 на Държавен вестник от 20 октомври 2023 г. Видно от мотивите за тази в не малка степен закъсняла във времето промяна, тя бе направена поради предишната ревизия в европейските прагове (за периода 2022-2023 г., в сила от 1 януари 2022 г.) и високата инфлация през последните години.

В тази връзка ще припомним, че при т.н. “общностни” или “европейски” прагове, посочени в чл. 20, ал. 1 от ЗОП и пораждащи задължение за провеждане на една от процедурите по директиви, по отношение на публичните възложители (т.е. при поръчки по чл. 20, ал. 1, т. 1) увеличението е както следва:
– при поръчки за строителство праговата стойност се повишава от 10 000 000 лв. на 10 526 116 лв.;
– при поръчки за доставки и услуги (извън тези по Приложение №2) праговата стойност се повишава от 271 000 лв. на 273 812 лв.;
– при поръчките за услуги по Приложение № 2 праговата стойност се повишава от 1 000 000 лв. на 1 466 850 лв.

По отношение на секторните възложители (т.е. по чл. 20, ал. 1, т. 3), увеличението при поръчките за строителство, доставки и услуги е както следва:
– при поръчки за строителство праговата стойност също се повишава от 10 000 000 лв. на 10 526 116 лв.;
– при поръчки за доставки и услуги (извън тези по Приложение №2) праговата стойност се повишава от 837 000 лв. на 842 950 лв.;
– при поръчките за услуги по Приложение № 2 праговата стойност се повишава от 1 500 000 лв. на 1 955 800 лв.

Съответни повишения има и при праговете, валидни за публичните възложители, работещи в областта на отбраната (т.е. по чл. 20, ал. 1, т. 2), както и при праговете, приложими в случаите, в които публични и секторни възложители възлагат поръчки в областите отбрана и сигурност (т.е. по чл. 20, ал. 1, т. 4).

Както е видно, българските възложители прилагат правилата на европейските директиви за обществени поръчки с прогнозна стойност, по-голяма или равна на праговете, посочени в чл. 20, ал. 1 от ЗОП, а не на праговете, определени в самите директиви.

При все това, обръщаме внимание, че праговете, посочени в директивите по обществени поръчки, следва да се имат предвид от българските възложители с оглед преценка за приложимостта на чл. 5к, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 833/2014 г. от 31 юли 2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

Отново във връзка с това кои прагове следва да се прилагат от възложителите в България, ще отбележим, че несъответствието между стойностите по чл. 20, ал. 1 от ЗОП и тези посочени в самите директиви не се явява проблематично доколкото праговете посочени в българския закон са по-ниски от тези в общностните актове (т.е. националният законодател е възприел малко по-строг подход при определяне на стойностите, оперделящи приложното поле на директивите).

Макар чрез съблюдаване на този подход в пълна степен да се гарантира спазването на правото на ЕС, предвид периодичните ревизии на праговете по директивите и с оглед постигане на пропорционалност на изискванията по ЗОП и тези, приложими в другите държави-членки на ЕС, екипът на Списание “ЗОП ПЛЮС” е на позиция, че би могло да се обмисли възможността в чл. 20, ал. 1 от ЗОП да се използва директна препратка към съответните разпоредби на европейските директиви, в които се посочват прагове, над които е задължително тяхното прилагане.

Източници: ЕК, ОВЕС

* Делегиран регламент (ЕС) 2023/2495 на Комисията от 15 ноември 2023 година за изменение на Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на праговете за обществени поръчки за доставки, услуги и строителство и за конкурси за проект, Делегиран регламент (ЕС) 2023/2496 на Комисията от 15 ноември 2023 година за изменение на Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на праговете за поръчки за доставки, услуги и строителство и за конкурси за проектДелегиран регламент (ЕС) 2023/2497 на Комисията от 15 ноември 2023 година за изменение на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на праговете за концесии и Делегиран регламент (ЕС) 2023/2510 на Комисията от 15 ноември 2023 година за изменение на Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на праговете за поръчки за доставки, услуги и строителство

** Съобщение на Комисията – Съответни стойности на праговете в директиви 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС и 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (C/2023/902)

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker