Новини

Европейската комисия прие нови промени в образците на обявления за обществени поръчки

В самия край на 2023 г. от Европейската комисия приеха нови промени в образците на обявления за обществени поръчки. Това стана с приемане на Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/2884 на Комисията от 20 декември 2023 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1780 за установяване на стандартните формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки.

Ще припомним, че това е второ изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1780, познат като Регламент за електронните формуляри. Първото такова изменение, реализирано с Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2303 на Комисията, бе направено през 2022 г. поради необходимостта от няколко категории нововъведения, в т.ч. добавяне на възможност за докладване във връзка с Директива № 2009/33/ЕО за насърчаване на чисти пътни превозни средства, екологосъобразните обществени поръчки и поръчките за новаторски решения.

С настоящите, втори по ред промени, в образците ще се добавят полета, свързани с прилагането на относими към областта на обществените поръчки нови общностни нормативни актове, приети от Европейския парламент и Съвета през последните 1-2 години, в т.ч. регламента за достъпа до пазарите на ЕС на оператори, стоки и услуги от трети държави (Регламент (ЕС) 2022/1031), регламента относно чуждестранните субсидии, които нарушават вътрешния пазар (Регламент (ЕС) 2022/2560), и директивата за енергийната ефективност (Директива (ЕС) 2023/1791).

С промените се добавят и нови 6 формуляри за публикуване на обявления в ОВ на ЕС, за които не се прилагат изискванията за публикуване, предвидени в директивите по обществени поръчки. Всеки един от новите формуляри има предначаначение, свързано с конкретен етап от възлагането – към етапа на планиране имат отношение обявлението за предпазарна консултация и обявлението за предварителна информация, към етапа на състезателната процедура има отношение обявлението за поръчка, към етапа на резултатите отношение имат обявлението за възложена поръчка и обявлението за приключване, а с публикуването на обявление за изменение на договор е свързано едноименното обявление.

С тези промени се изменя и таблица 2 от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1780, в която са посочени трите различни задължителни категории полета. Целта е да се изяснят значението и разликата между категориите задължително (З), условно задължително (УЗ) и задължително, ако съществува (ЗС). Категорията „задължително“ се отнася до полетата, които се изискват технически или съгласно директиви 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС и 2009/81/ЕО, докато „условно задължително“ се отнася до полетата, които се изискват при определени условия, като например доброволното публикуване на информация в незадължителни полета, с които полетата, обявени като „условно задължителни“, имат логическа и техническа връзка. Категорията „задължително, ако съществува“ означава, че ако тази информация съществува, макар Комисията да не е в състояние да провери това, тя трябва да се съдържа в обявлението.

Друга промяна, която се осъществява е свързана с коригирането и подобряването на стандартните формуляри по отношение на описанието на някои стопански термини и прилагането им, както е посочено в таблица 2 от приложението.

С оглед постигане на плавен технически преход, с новия регламент за периода от 1 юни 2024 г. до 30 октомври 2024 г. се предвижда възможност за ранно използване на новите полета по Регламент (ЕС) 2022/1031 и Регламент (ЕС) 2022/2560, което ще бъде възможно след публикуване на известие от ЕК, че форматите и процедурите за изпращане на обявления са били пригодени за тази цел (това се регламентира в новосъздадения чл. 3б на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1780).

С регламента (отново в новия чл. 3б от регламента за електронните формуляри) се определя и преходен период от 1 ноември 2024 г. до 28 февруари 2025 г., през който за публикуване на обявления в ОВ на ЕС ще могат да се използват както сега утвърдените най-нови образци, така и предишните в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1780, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2303.

В частта си относно преходната разпоредба за новите формуляри и промените (т.е. относно новосъздадения чл. 3б на регламента за електронните формуляри), Регламент 2023/2884 ще се прилага от 1 юни 2024 г., а в частта си относно промените в Таблица 1 и Таблица 2 от приложението – от 1 ноември 2024 г.

С пълния текст на новия регламент може да се запознаете ТУК.

Източници: ЕК, ОВЕС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker