Новини

През 2024 г. нови моменти в ЗОП идват и с ключови промени в ДОПК от средата на миналата година

След като оповестихме промените в ЗОП, реализирани със Закона за държавния бюджет (ЗДБ) за 2024 г., е необходимо да припомним, че през настоящата година важни нови моменти за системата на обществените поръчки ще дойдат и с измененията и допълненията на ДОПК, направени с бюджетния закон за предишната година (обн. ДВ, бр. 66 от  1.8.2023 г.).

Въпросните промени в ДОПК, свързани със ЗОП, бяха предвидени с пар. 14 от ПЗР на ЗДБ за 2023 г. и се отнасят до новите чл. 182а (Уведомление за сключен договор или предявен изпълнителен лист), чл. 182б (Уведомление за плащане по договор, първичен платежен документ или изпълнителен лист), чл. 182в (Действия и потвърждение от приходните администрации), чл. 182г (Изключения) и чл. 182д (Правомощия на министъра на финансите) от Кодекса, които влизат в сила от 3 май 2024 г.

На първо място, в ал. 1 на новосъздадения чл. 182а от ДОПК се предвижда, че възложителите по чл. 5 и 6 от ЗОП, с някои изключения (управителя на БНБ, разпоредителите с бюджет по бюджета на Народното събрание и на съдебната власт, ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на РБългария в чужбина, както и на постоянните представителства на РБългария към международни организации и ръководителите на централни органи за покупки, създадени за задоволяване на потребностите на публични възложители), уведомяват Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“ за сключването на договор на стойност, равна на или надвишаваща 10 000 лв. Видно от ал. 2 на същия член, уведомлението се прави и в случаите, в които платец по договора е лице, различно от лицето по споменатия чл. 182а, ал. 1, сключило договора.

Също така, уведомяване се извършва вкл. и за договори за изпълнение на дейности по проекти, финансирани със средства по бюджетите на бюджетните организации, по сметки за средства от ЕС и по други международни програми и договори, както и за проекти, финансирани от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Съгласно чл. 182а, ал. 4 от ДОПК, лицата по ал. 1, с изключение на възложителите по чл. 6 от Закона за обществените поръчки, уведомяват Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“ и при наличие на предявен изпълнителен лист, въз основа на който следва да платят сума на стойност, равна на или надвишаваща 1000 лв., на лице, различно от разпоредител с бюджет.

Както става ясно от ал. 5 и ал. 6 на същия член, въпросните уведомления по чл. 182а от ДОПК се изпращат в електронен формат по образец от оправомощени служители на лицата по ал. 1, с квалифициран електронен подпис, чрез информационна система, достъпна на Интернет страницата на Министерството на финансите, не по-късно от 30 дни от сключването на договора или от получаването на изпълнителния лист.

При обективна невъзможност за изпращане на уведомление чрез информационната система по ал. 5 същото се изпраща при спазване на срока по ал. 6 на електронните адреси на компетентната за изпълнителя или правоимащото лице териториална дирекция на Националната агенция за приходите и до Централното митническо управление на Агенция „Митници“. Промени в данните на изпратено уведомление се извършват с допълнително уведомление, изпратено по реда на ал. 5 не по-късно от 5 дни от настъпването им или от узнаването за тях.

Важни нови задължения за възложителите се въвеждат и в новия чл. 182б от ДОПК. Видно от ал. 1 на същия, преди извършване на плащане в случаите по чл. 182а, ал. 1 – 4, както и преди плащане при липса на сключен писмен договор на основание чл. 20, ал. 5 от ЗОП, лицата по чл. 182а, ал. 1 информират за предстоящото плащане Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“ чрез изпращане на уведомление в електронен формат по образец.

Уведомлението по чл. 182б, ал. 1 от ДОПК се изпраща и в случаите, когато предстоящата за изплащане сума е на стойност под 10 000 лв., съответно под 1000 лв. за изпълнителен лист, но не по-малко от 100 лв., когато представлява част от парична престация по договор или в случаите по чл. 20, ал. 5 от ЗОП, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лв. или е част от дължима сума по изпълнителен лист на стойност, равна на или надвишаваща 1000 лв. Уведомление се изпраща и за суми на стойност под 100 лв., когато върху вземането е наложен запор от страна на Националната агенция за приходите или Агенция „Митници“ и предстоящото плащане е след датата на налагане на запора.

Уведомлението по чл. 182б, ал. 1, включително и в случаите по ал. 2, се изпраща по реда на чл. 182а, ал. 5 не по-късно от 10 дни преди датата на плащането. При обективна невъзможност за изпращане на уведомление чрез информационната система по чл. 182а, ал. 5 същото се изпраща при спазване на гореспоменати 10-дневен срок 3 на електронните адреси на компетентната за изпълнителя или правоимащото лице териториална дирекция на НАП и до Централното митническо управление на Агенция „Митници“. Аналогично, промени в данните на изпратено уведомление се извършват с допълнително уведомление, изпратено по реда на чл. 182а, ал. 5 не по-късно от три дни от настъпването им или от узнаването за тях.

Към прилагането на чл. 182а и чл. 182б от ДОПК имат отношение и новите чл. 182в и чл. 182г от ДОПК.

Съгласно чл. 182в, ал. 1 от ДОПК за всяко получено уведомление НАП и Агенция „Митници“ извършват проверка за установяване на наличие или липса на непогасени, подлежащи на принудително изпълнение, публични задължения на изпълнителя или правоимащото лице в размер над 100 лв. В тази връзка следва да подчертаем, че плащания по чл. 182б, ал. 1 и 2 от ДОПК се извършват само след потвърждение от НАП и Агенция „Митници“ и в зависимост от предприетите от тях действия по налагане на запор и/или изпълнение върху съответните вземания на изпълнителя или правоимащото лице. Такова потвърждение се изпраща в електронен формат по образец чрез системата по чл. 182а, ал. 5 от ДОПК в 7-дневен срок от регистриране на уведомлението по чл. 182б, ал. 1 на електронен адрес, посочен в удостоверението за квалифициран електронен подпис на оправомощените по чл. 182а, ал. 5 служители. По същия ред се изпращат и актовете на органите на НАП и Агенция „Митници“ във връзка с налагане, изпълнение и отмяна на запори върху съответните вземания. Споменатият 7-дневен срок може да бъде удължен при необходимост с допълнителен тридневен срок, за което се уведомява лицето по чл. 182а, ал. 1 от ДОПК. Освен това, видно от чл. 182в, ал. 5 от ДОПК, при постъпило уведомление по реда на чл. 182а, ал. 7 или на чл. 182б, ал. 4 или при обективна невъзможност за изпращане на потвърждение чрез информационната система по чл. 182а, ал. 5 потвърждение и актове се изпращат в 7-дневен срок на електронния адрес на лицето по чл. 182а, ал. 1 от ДОПК.

В допълнение на горното, в съответствие с новия чл. 182г от ДОПК, разпоредбите на чл. 182а – 182в не се прилагат за:
1. целево предоставяни средства от държавния бюджет на нефинансовите предприятия за субсидии, компенсации и капиталови трансфери за възложени от държавата дейности и услуги, включително за случаите, когато средствата за субсидии, компенсации и капиталови трансфери се предоставят от държавния бюджет чрез бюджетите на общините и други бюджети;
2. международни договори, спогодби, споразумения, конвенции и други подобни, в изпълнение на публични функции на държавата или държавен орган;
3. договори и други плащания, когато насрещна страна по тях е разпоредител с бюджет или Българската народна банка;
4. договори, с които се предоставят парични помощи за профилактика и рехабилитация по чл. 11, ал. 1, т. 2, буква „б“ и чл. 13в от Кодекса за социално осигуряване;
5. договори и плащания, свързани с услугите по чл. 13, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки, както и за плащания на централния бюджет.

Съществена за работата по ЗОП промяна е и това, че в новия чл. 182д от ДОПК се регламентират допълнителни правомощия на министъра на финансите, свързани с прилагане на коментираните чл. 182а – 182г от Кодекса.

По-конкретно, в чл. 182д от ДОПК се посочва, че министърът на финансите по предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и на директора на Агенция „Митници“ издава наредба, с която определя:
1. реда за регистрация и дерегистрация на оправомощени служители на лицата по чл. 182а, ал. 1 в информационната система по чл. 182а, ал. 5;
2. условията, реда и сроковете за изпращане на уведомления от лицата по чл. 182а, ал. 1 и получаване на потвърждения и актове от Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“;
3. условията, реда и сроковете за изпращане на потвърждения и/или актове от НАП и Агенция „Митници“;
4. автоматизираните проверки от информационната система по чл. 182а, ал. 5;
5. образците по чл. 182а – 182в.

Както отбелязахме и по-горе, новите разпоредби на чл. 182а – 182д от ДОПК влизат в сила от 3.5.2024 г. Видно от пар. 21 от ПЗР на ЗДБ за 2023 г. (обн. ДВ, бр. 66 от 1.8.2023 г.) срокът за издаването на новата наредба е до осем месеца от обнародването на коментираните промени, т. е. до м. април 2024 г.

В заключение ще отбележим и това, че за неизпълнението на нововъведените задължения е предвидена административнонаказателна отговорност. За неизпращане на уведомление по чл. 182а от ДОПК, съответното отговорно лице се наказва с глоба в размер от 300 до 600 лв., като при повторно нарушение наказанието е глоба от 500 до 1000 лв. (чл. 278е от ДОПК). За неизпращане на уведомление по чл. 182б от ДОПК, е предвидена глоба в размер от 500 до 1200 лв., като при повторно нарушение наказанието е глоба от 1000 до 2000 лв. (чл. 278ж от ДОПК). А за извършване на плащане по договор, първичен платежен документ или изпълнителен лист без потвърждение по чл. 182в от ДОПК, глобата е в размер от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 4000 лв. (чл. 278з от ДОПК).

Тук ще припомним, че съгласно Закона за административните нарушения и наказания повторно е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на акт, с който е наложено административно наказание за нарушение от същия вид или имуществена санкция за неизпълнение на задължение от същия вид.

Източник: ДВ

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker