Новини

Обнародваха важни изменения в ЗОП, приети със Закона за държавния бюджет за 2024 г.

В последните дни на календарната 2023 г. бяха обнародвани важни промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), реализирани при приемането на бюджетния закон за 2024 г. По-конкретно, със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. (ЗДБ 2024), приет от Парламента на 21 декември 2023 г. и обнародван в извънредния бр. 108 на Държавен вестник от 30.12.2023 г., се правят и съществени модификации в ЗОП, най-вече относими към индексациите на договори за обществени поръчки съгласно чл. 117а от закона.

Основната промяна се съдържа в пар. 13 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавни бюджет за 2024 г. Разпоредбата предвижда следните промени в ЗОП:

 1. В чл. 116:
  а) създава се нова ал. 3:
  „(3) Ограничението по ал. 2 не се прилага при изменение на цената на договор за обществена поръчка или рамково споразумение при условията на чл. 117а. В този случай общото увеличение на всички изменения на цената в резултат на инфлация не може да превишава с повече от 50 на сто стойността на основния договор или рамковото споразумение.“;
  б) създава се ал. 7:
  „(7) Всички документи, свързани с изменения на договори за обществени поръчки и рамкови споразумения, както и за изменения на договори, сключени в рамките на изключенията по чл. 13 – 15, се публикуват в платформата по чл. 39а, ал. 1 в срок от 30 дни от изменението. Предходното изречение се прилага и при изменения по реда на чл. 117а.“
 2. В чл. 117а ал. 1 се изменя така:
  „(1) В случаите по чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3 изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки, материали и услуги, които формират стойността на договора, може да се извърши при наличие на финансов ресурс. Изменението се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет.“
 3. В Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 88 от 2023 г.) в преходните и заключителните разпоредби се създава § 93а:
  „§ 93а. (1) Предоставянето и освобождаването на гаранции по чл. 111, които обезпечават изпълнението на договора и/или авансово предоставените средства по сключени договори за обществени поръчки до 31 декември 2023 г., както и за сключени договори след 31 декември 2023 г., ако възлагането на поръчката е започнало преди 1 януари 2024 г., се урежда по досегашния ред.
  (2) Разпоредбата на чл. 116, ал. 3 се прилага и за договори за обществени поръчки или рамкови споразумения, сключени до нейното влизане в сила.
  (3) Изменение на цената на договор, сключен в хипотезите на изключенията по чл. 14, ал. 1, т. 5 – 7, се допуска в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки, материали и услуги, които формират стойността на договора, и се извършва съгласно методиката по чл. 117а и при спазване на ограниченията по чл. 116, ал. 3.“

Както става ясно, с промените се прецизира правилото на чл. 116, ал. 2 от ЗОП за случаите на индексиране по чл. 117а, регламентира се срок за оповестяване на всички документи, свързани с изменения на договори, уточнява се, че индексацията по чл. 117а от ЗОП е само възможност, която се прилага при наличие на финансов ресурс, съответно се добавят норми, уреждащи определени заварени случаи и въвеждащи възможност за индексация по чл. 117а и за случаите на “in-house” договори (сключени по изключенията в чл. 14, ал. 1, т. 5 – 7 от закона).

Съществено в случая се явява и това, че горепосочените промени в ЗОП (съдържащи се в пар. 13 от ЗДБ 2024) влизат в сила от 22 декември 2023 г., т.е. със задна дата спрямо обнародването на разпоредбата.

В бюджетния закон за настоящата календарна година се правят и други ключови промени, относими към сектора на обществените поръчки. Така например, съгласно пар. 25 от ПЗР на ЗДБ 2024 функциите и дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации, определен с ПМС № 385 от 30 декември 2015 г. за дейността на Централния орган за обществени поръчки за нуждите на органите на изпълнителната власт преминават от министъра на финансите към министър-председателя, считано от 1 февруари 2024 г. В тази връзка се предвижда, че в срок до 1 април 2024 г. Министерският съвет приема промени в подзаконовите актове, уреждащи дейността на Централния орган за покупки по ал. 1.

Припомняме, че освен с множеството модификации на ЗОП и произтичащи от тях промени на ниво подзаконови нормативни актове, през 2024 г. нови моменти в областта на обществените поръчки ще дойдат и в резултат на измененията и допълненията в ДОПК, направени със Закона за държавния бюджет за 2023 г. (обн. ДВ, бр. 66 от 1.8.2023 г.) и влизащи в сила от 3.5.2024 г. Те се изразяват в това, че за повечето възложители ще възникнат нови задължения за уведомяване на органите на приходната администрация при склюване на договори над определена стойност, при предстоящо плащане по такива договори и др. Повече за тези промени може да прочетете ТУК.

Източник: ДВ

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker