Новини

Оповестиха официално наредбата за изискванията към чистите превозни средства

В бр.2 на Държавен вестник от 5.1.2024 г. е обнародвана Наредба № Н-21 от 19 декември 2023 г. за изискванията към чистите превозни средства. Подзаконовият нормативен акт се издава от министъра на транспорта на основание чл. 47, ал. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Наредбата е необходима за транспониране на Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (ОВ, L 188, 12.07.2019 г.). Ще припомним, че част от изискванията на тази директива вече бяха въведени в националното законодателство с обнародвания в ДВ, бр. 88 от 20.10.2023 г. ЗИД на ЗОП. Част от транспонирането на тази директива е и вече обнародваното и действащо Постановление № 356 от 29 декември 2023 г. за определяне на възложителите, които са задължени да възлагат обществени поръчки при спазване на изискванията на чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, както и на дела на чистите превозни средства спрямо общия брой превозни средства, които са предмет на доставка или се използват за извършване на услуги по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки.

С Наредба № Н-21 се цели намаляване на отрицателното въздействие на автомобилния транспорт върху околната среда и здравето на хората посредством определяне на изисквания към чистите превозни средства, които да се прилагат при възлагане на обществени поръчки, свързани с доставка и използване на превозни средства от определени категории. С наредбата се определят изискванията към чистите превозни средства и превозните средства с нулеви емисии. В тази връзка ще припомним, че при възлагане на обществени поръчки за доставка на пътни превозни средства от категории M1, M2, M3, N1, N2 и N3, определени в чл. 149, ал. 1 от ЗДП, както и за услуги по приложение № 21 от ЗОП и за услуги за превози по автобусни линии съгласно Регламент (ЕО) № 1370/2007, възложителите вече са длъжни да поставят изисквания, които гарантират, че превозните средства, които се доставят или използват при предоставяне на услугите, отговарят на критериите за чисти превозни средства. По този начин автомобилният парк в страната ще бъде обновен с чисти превозни средства и превозни средства с нулеви емисии, което от своя страна ще допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух в страната. Според вносителите на наредбата,  с обновяването на автомобилния парк в страната косвено ще се повиши и безопасността на движението по пътищата.

По-същество, с подзаконовия нормативен акт се регламентират следните важни аспекти на възлагането на обществени поръчки при спазване на изискванията на чл. 47, ал. 5 от ЗОП – в кои случаи се прилага наредбата (чл. 1), в кои случаи наредбата не се прилага (чл. 2 – най-вече за специфични категории превозни средства и такива със специално предназначение, като линейки, пожарни автомобили, автокранове и пр.), какви изисквания се прилагат в предметния обхват на акта (чл. 3, препращащ към приложението), и какво следва дас е разбира под чисти превозни средства или за превозни средства с нулеви емисии за целите на спазването на изискванията към чистите превозни средства, които се прилагат при възлагането на обществени поръчки (чл. 4, и определението на “чисто превозно средство” в пар. 1, т. 1 от ДР на наредбата). В наредбата се съдържат и легални дефиниции на “алтернативни горива” и “биогорива” (пар. 1, т. 2 и 3 от ДР на наредбата). Наред с това, видно от приложението към наредбата, изискванията към чистите превозни средства, които се прилагат при възлагане на обществени поръчки, се изразяват в поставени максимално допустими стойности на вредните емисии (въглероден диоксид CO2 g/km, брой частици PN #/km и маса на азотните оксиди NOx mg/km) за превозните средства, попадащи в предметния обхват на нормативния акт (такива обект на поръчки за доставка или използвани при изпълнение на поръчки за услуги за обществен превоз на пътници, за събиране на битови отпадъци и доставка на куриерски пратки, възлагани по ЗОП).

С § 4 от Заключителните разпоредби на Наредба № Н-21/2023 г. се предвижда отмяната на Наредба № Н-18 от 8 август 2016 г. за определяне на методиката за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства.

Наредбата влиза в сила от обнародването й в „Държавен вестник“, т.е. от 5.1.2024 г.

Източник: ДВ

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker