Новини

АДФИ оповести отчета си за последното тримесечие на 2023 г., нарушения са открити при 31 проверени поръчки

За периода 1 октомври – 31 декември 2023 г. финансовите инспектори на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) са приключили 116 финансови инспекции и проверки. Това отчетоха от контролната институция в съобщение на своя Интернет сайт.

Според разпространената информация, по време на инспекциите са установени 509 нарушения и са съставени 392 акта за установяване на административни нарушения (АУАН). Най-често установяваните нарушения са на Закона за обществените поръчки, Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, Закона за счетоводството, Закона за публичните финанси, както и на подзаконови нормативни актове.

През отчетния период са проверени 416 обществени поръчки (ОП) на обща стойност 2 168 3288 173 лв. и 2353 договора на обща стойност 245 893 941 лв. Констатирани са 31 непроведени или неоснователно проведени ОП на обща стойност 23 224 364 лв.

Установените нецелево разходвани средства са в размер на 716 853 лв., от които по време на инспекциите са възстановени в бюджета 335 057 лв., а за останалите, с оглед възстановяването им са предприети действия по реда на ЗДФИ. В хода на инспекциите са разкрити причинени вреди за 30 668 лв., като от тях са възстановени 23 307 лв.

Контролните органи на АДФИ са констатирали 5 бр. „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната финансова инспекция.

През отчетния период с най-висок дял (48%) са финансовите инспекции в общини, следвани от търговски дружества с държавно или общинско участие в капитала (29%), други разпоредители с бюджет по държавния или общинския бюджет (13%) и министерства (5%) и други.

Със списъка с инспектираните обекти и информация за резултатите от извършените инспекции, който е наличен във файла „Приключили финансови инспекции през четвърто тримесечие на 2023 г.“, публикуван в категория „Финансови инспекции“ на интернет страницата на АДФИ, може да се запознаете ТУК. От АДФИ припомнят, че за постигане на по-добра информираност на обществеността, от м. януари 2023 г. към списъка с инспектираните обекти и информацията за резултатите от извършени финансови инспекции, която се публикува на основание чл. 10, ал. 10 от ЗДФИ, са добавени резюмета, с основни акценти от констатираното при инспекциите.

Източник: АДФИ

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker