Новини

Проектът за промени в Закона за защита на личните данни внесен за обсъждане в Парламента

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни вече е внесен за обсъждане в Народното събрание, става ясно от справка в официалната страница на Народното събрание. Законопроектът е регистриран под №802-01-27 от 18 юли 2018 г. Предвидено е предложеният нормативен текст и съпътстващите го документи да преминат обсъждане в няколко от парламентарните комисии. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Участват също Комисията по правни въпроси, Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, а също така специализираните комисии в областта на транспорта, регионалната политика и европейските въпроси.

За разлика от досегашната уредба, със законопроекта се унифицират разпоредбите за защита на личните данни на национално ниво и при международния обмен в областта на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси. По този начин се осигуряват хомогенно и високо ниво на защита на личните данни и улесняване на обмена на информация с компетентните органи на другите държави – членки на ЕС. Тъй като Общият регламент относно защитата на данните и Директива (ЕС) 2016/680 не се прилагат за обработването на лични данни в хода на дейности, които са извън приложното поле на правото на ЕС, законопроектът съдържа изрична разпоредба, че доколкото в специален закон не е предвидено друго, Законът за защита на личните данни не се прилага за обработването на лични данни за целите на отбраната на страната и националната сигурност.

В законопроекта са разписани подробни дефиниции на ключовите понятия в областта на личните данни, принципите, свързани с обработването на лични данни, правомощията на администратора и обработващия данните, условията за обработване на специални категории лични данни, условията за трансграничния обмен на данни както на ниво ЕС, така и с трети страни или международни организации, правата на субекта на данни и средствата за правна защита на засегнато лице, мерките за сигурност на личните данни и др.

За всички, които се вълнуват от очакваното въздействие на новата национална уредба по защита на личните данни в областта на обществените поръчки, ще е важно да знаят, че законопроектът съдържа § 29, който пряко интервенира върху правилата на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Съгласно предложението чл. 42, ал. 5 от ЗОП придобива следния вид: “При публикуване на документите по ал. 2 се заличава информацията, по отношение на която участниците правомерно са се позовали на конфиденциалност във връзка с наличието на търговска тайна, единния граждански номер/личния номер на чужденец и подписи на физическите лица, както и друга информация, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва основанието за заличаване.“

Нова ал. 8 ще разшири съдържанието на чл. 47 ог ЗОП. По силата на това допълнение ще се въведе изискване за обществени поръчки с предмет разработване, проектиране и използване на услуги и продукти, които се основават на обработване на лични данни или обработват лични данни. Изискването засяга техническите спецификации, които определят характеристиките на предмета на поръчката от посочената категория. Занапред тези обществени поръчки ще трябва да се основават на технически спецификации, съобразени с правилата за защита на лични данни съгласно чл. 25 от Регламент 2016/679 при наличието на едно конкретно упоменато условие – когато съответното обработване на лични данни попада в материалния обхват на Регламент 2016/679.

Източник: Народно събрание

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker