Новини

Започна обсъждането на промените в ППЗОП

В последния ден от първата работна седмица на февруари – 7.02., от Агенцията по обществени поръчки обявиха началото на общественото обсъждане на промените в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

Както става ясно от съобщението, на Портала за обществени консултации е публикуван проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с ПМС № 73 от 05.04.2016 г.

От АОП обявяват, че с проекта на постановление се цели привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с измененията и допълненията в ЗОП, в сила от 1 януари 2020 г. Пояснено е, че прецизирането на разпоредбите е свързано с ползването на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Предложените промени засягат правилата за подаване на заявления и оферти, за работа на комисиите, за провеждане на процедурата конкурс за проект, както и при събирането на оферти с обява. Предоставена е също така повече яснота относно събираната информация за осъществяване на мониторинг на обществените поръчки за целите на изготвяне и изпращане на доклад до Европейската комисия.

Проектите на документите са достъпни и на електронната страница на Министерството на финансите в раздел “Проекти на нормативни и други актове”, подраздел Проекти на постановления, правилници и наредби на Министерския съвет.

Срокът за приключване на общественото обсъждане е 8 март 2020 г. Бележки и коментари могат да бъдат изпращани на адрес: p.dimitrova@aop.bg

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker