Новини

КЗК с важна информация за сроковете при обжалване по ЗОП в условията на извънредно положение

На сайта на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) бе публикувана информация във връзка със сроковете при производствата по обжалване по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки и глава шеста от Закона за концесиите, пред КЗК, в условията на извънредно положение.

В същата се отбелязва, че съгласно чл.3, т. 2 и т. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат:

2. давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания;

3. сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства, с изключение на производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове“.

Съгласно чл. 4,т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., се удължават с един месец от отмяната на извънредното положение: „1. сроковете, определени в закон, извън тези по чл. 3, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти“.

Предвид горните нормативни разпоредби, спират да текат:

  • сроковете за обжалване на решенията на възложителите по процедури за възлагане на обществени поръчки, както и на действията и бездействията на възложители, с които се препятства достъпът или участието на лица в процедурите по Закона за обществените поръчки;
  • сроковете за обжалване на решенията на концедента по процедурата за определяне на концесионер, на решенията на комисията за отстраняване на кандидати от участие в състезателна процедура с договаряне и в състезателен диалог, както и на действията или бездействия на концедента, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата за определяне на концесионер по Закона за концесиите;
  • сроковете за изпълнение на дадени от Комисия за защита на конкуренцията указания на жалбоподателя или на другите страни или участници в производствата по Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите, в т.ч срокове за отстраняване на нередовност по подадените жалби, срок за представяне на доказателства и др.;
  • срокове за обжалване на постановени от председателя на Комисия за защита на конкуренцията разпореждания за отказ от образуване на производство, както и на постановени от Комисията определения и решения в производствата по Закона за обществените поръчки и по Закона за концесиите, пред Върховен административен съд.

Информация във връзка със сроковете по производства по Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) пред Комисия за защита на конкуренцията (КЗК/Комисията) в условията на извънредно положение.

Съгласно чл. 3, т. 2 и т. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат:

2. давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания;

3. сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства, с изключение на производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове“.

Предвид горните нормативни разпоредби, спират да текат:

  • срокът за отстраняване на допуснати нередовности по чл. 38, ал. 2 от ЗЗК;
  • сроковете за изпълнение на указанията по чл. 47 от ЗЗК, дадени от КЗК на страните и участници в производства, образувани по ЗЗК;
  • сроковете за представяне на писмени възражения и/или становища по чл. 74, ал. 2 от ЗЗК;
  • сроковете за представяне на информация или становище относно ефекта от концентрацията по чл. 80, ал. 2 от ЗЗК и по чл. 83, ал. 2 от ЗЗК;
  • срокът за представяне на становище по предварителните заключения на Комисията по чл. 85, ал. 3 от ЗЗК.
  • сроковете за обжалване на постановените решения и определения на КЗК;

Сроковете спират, считано от 13.03.2020 г. до отмяната на въведеното извънредно положение. С отмяна на въведеното извънредно положение, срокът се възобновява и започва да тече занапред в останалата неизтекла към момента на спирането част.

В информацията се напомня също, че със Заповед № ЗПО-31/16.03.2020 г. изм. със Заповед № ЗПО-32/20.03.2020 г. на председателя на Комисия за защита на конкуренцията са обявени въведените в КЗК мерки с цел спазване на задълженията за социална дистанция. В тези заповеди е уредена организацията на работа на институцията в условията на извънредно положение, вкл. достъпът, извършването на справки, подаването на документи и преустановяване провеждането на заседания. Заповедите са достъпни и публикувани на Интернет-сайта на КЗК.

Източник: КЗК

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker