Новини

АОП с указание за черния списък и мерките за надеждност

Агенцията по обществени поръчки (АОП) публикува Методическо указание № МУ-10 от 09 юли 2020 г. относно прилагане на мерки за надеждност по отношение на стопански субект, включен в списъка по чл. 57, ал. 4 от ЗОП. Това e видно от анонс на Портала на обществените поръчки.

След дълга теоретична прелюдия, в методическото указание по същество се обръща внимание, че вписването в “черния” списък по чл. 57, ал. 4 от ЗОП не е самостоятелно основание за отстраняване. За да се реализира такова отстраняване съответният възложител първо е длъжен да изиска доказателства от другия възложител, поискал включването на съответния субект в списъка и второ да даде възможност на стопанския субект да представи мерки за надеждност по чл. 56, ал. 1 във връзка с ал. 5 от ЗОП, съответно да разгледа тези мерки.

Индиректно от Агенцията потвърждават, че дори за включен в списъка субект с влязъл в сила акт по предходна обществена поръчка, отстраняване е допустимо, само ако след предприемане на горните действия, въз основа на наличните доказателства и обявените мерки за надеждност се направи мотивирано заключение, че не може да се гарантира надеждността на стопанския субект за изпълнение на конкретната обществена поръчка.

За да се стигне до този извод, в обяснителния документ се напомня, че съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 4 от ЗОП Агенцията поддържа списък на стопанските субекти, за които е доказано, че са допуснали нарушения при възлагане или изпълнение на обществени поръчки.

Първото такова нарушение е по чл. 54, ал. 1, т. 5, 6. „а“ от ЗОП и се отнася до случаите, когато кандидатът/участникът е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва:

  • е липсата на декларираното основание за отстраняване; или
  • е декларираното изпълнение на критериите за подбор.

Второто нарушение е по чл. 55, ал. |, т. 4 от ЗОП и е свързано с виновно неизпълнение на договор за обществена поръчка или концесия. Това неизпълнение трябва да бъде в размер повече от 50 на сто и да е довело до разваляне или предсрочно прекратяване на договора, изплащане на обезщетения или други подобни санкции.

От АОП подчертават, че поддържането на списъка е въведено с цел да се подпомогнат възложителите като се насочи вниманието им към тези нарушения, извършени от стопанските субекти, тъй като няма друг орган или публичен регистър/списък, който да включва информация за тях. Вписването в него е последица от влязъл в сила акт, който в зависимост от нарушението е:

  • решение на възложителя за отстраняване от процедурата на основанието по чл. 54, ал. 1,т. 5, 6. „а“ от ЗОП); или
  • съдебно или арбитражно решение за наличие на обстоятелството по чл. 55, ал. 1,т. 4 от ЗОП.

Както се уточнява, вписването във въпросния “черен” списък се извършва въз основа на информацията, изпратена от възложителите, в изпълнение на задължението им по чл. 230, ал.  1, т. 6 от ЗОП.

В документа се подчертава, че АОП не извършва проверка по същество на изпратените документи. В тази връзка се сочи, че както е посочено в ЗОП, списъкът има само информативен характер, поради което вписването в него не е самостоятелно основание за отстраняване на стопанския субект от обществената поръчка.

Доколкото всеки възложител носи отговорност за законосъобразното възлагане на обществената поръчка, в т.ч. и за отстраняване от участие на съответните лица, той е длъжен да набави доказателства, които обосновават неговото решение. В разглеждания случай, той следва да изиска от предходния възложител, поискал включването на стопанския субект в списъка, всички относими документи, които не са публично достъпни.

От АОП правят и друго важно уточнение – независимо от това преди да вземе решение за отстраняване всеки възложител е длъжен да даде възможност на стопанските субекти да представят мерки, доказващи тяхната надеждност. Това им право е регламентирано в чл. 56, ал. 1 във връзка с ал. 5 от ЗОП. С него кореспондира задължение на възложителя да разгледа представените мерки от участника или кандидата. Когато прецени, че те са достатъчни, за да гарантират неговата надеждност за изпълнение на конкретната обществена поръчка, той не го отстранява от участие в нея, въпреки вписването в списъка и наличието на влязъл в сила акт по предходна обществена поръчка.

Този подход е приложим от всички възложители за срока, за който се прилага съответното основание за отстраняване, завършва указанието на АОП.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker