Новини

АОП обясниха как се подава оферта от обединение без регистрация в ЦАИС ЕОП

Верни на практиката си за повишена активност в края на работната седмица, освен методическо указание за отстраняване поради неуспешни договори по ЗОП, на 16.07 от Агенцията по обществени поръчки публикуваха и инструкция относно начина за надписване и подаване на заявление/оферта от обединение без регистрация в ЦАИС ЕОП.

От ресорната Агенция правят уговорката, че по принцип подаването на заявления/оферти чрез ЦАИС ЕОП се извършва от регистрирани в системата потребители. Следва обаче важното  уточнение, че когато участват обединения, които нямат самостоятелна регистрация, заявлението/офертата се подава или от един от участниците в обединението, или от изрично упълномощено от съдружниците лице.

В инструкцията на АОП се разглежда последователността от стъпки, които следва да се направят в посочените случаи, когато подаването на заявление/оферта се извършва от профила в ЦАИС ЕОП на съответното лице.

Действията, обяснени в документа на АОП, са както следва:

1. В работното пространство на поръчката се достъпва съответната секция за подаване на заявления/оферти. Системата по подразбиране визуализира наименованието на стопанския субект/физическото лице, от чийто профил се подава заявлението/офертата. Името на кандидата/участника задължително следва да бъде променено, като се впише наименованието на обединението чрез избор на бутон „Редакция“.

2. Добавят се членовете на обединението. Действието се извършва чрез избор на връзка „Подаване от името на консорциум/нерегистриран участник?“ в поле „Статус”.

3. Системата добавя поле, в което се въвежда ЕИК на организацията, след което е необходимо валидиране чрез избор на бутон „Провери“. Системата извършва автоматична проверка в Търговския регистър. При успешно валидиране се изписва „Идентифициран стопански субект“ и се показва името на организацията в неактивно поле „Име“. В случай че стопанският субект – член на обединението не разполага с ЕИК, в полето се попълва произволен текст, напр. „не е наличен“, и/или символи. При валидиране чрез бутон „Провери“ Системата изписва „Неидентифициран стопански субект“ и дава възможност за ръчно въвеждане наименованието на стопанския субект в поле „Име“.

Описаните действия се повтарят колкото пъти е необходимо до въвеждане на всички участници в обединението, вкл. и този, който подава офертата, след което промените се запазват чрез избор на бутон „Запази“.

Тук от АОП обръщат внимание, че Редактирането на информацията за кандидата/участника е възможно преди подаване на заявлението/офертата. В случай че такава редакция е необходима след подаване на заявлението/офертата, то тя е възможна чрез оттегляне на заявлението/офертата, но преди настъпване на крайния срок за подаване на заявления/оферти.

4. Пристъпва се към подаване на заявлението/офертата чрез избор на бутон „Подай“, видим в долния десен ъгъл на екрана в страницата на заявлението/офертата.

5. Системата отваря модална карта, съдържаща наименованието на обединението и информация за участниците в него.

6. След полагане на необходимия брой електронни подписи заявлението/офертата се подава чрез избор на бутон „Подай“. При успешно подаване, ЦАИС ЕОП променя статуса на заявлението/офертата на „Подадено/подадена“ и изпраща имейл за потвърждение към кандидата/участника.

Видно от анонса, чрез който се  оповестява излизането на новия помощен документ, инструкцията е приложима и за случаите, в които упълномощено лице подава заявление/оферта от името на нерегистриран (напр. чуждестранен) стопански субект.

Информацията, която е достъпна на ПОП в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“, може да видите тук.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker