Новини

АОП оповести ново обновяване на рубриката с въпроси и отговори за ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки е извършила ново обновяване на рубриката с въпроси и отговори относно работата на платформата ЦАИС ЕОП. Това става ясно от телеграфно кратък анонс на Портала за обществени поръчки.

Сред новите отговори, публикувани на 18.11, е и разяснение относно възможната причина за неуспешен опит за приемане на покана за присъединяване към екипа на поръчка. Тук от Агенцията уточняват, че за да бъде успешно приета поканата за присъединяване, потребителят трябва да се увери, че е влязъл в служебния си профил в системата към организацията, за която се отнася линкът към поканата, получен на електронната поща.

С друга покана, тази за участие в поръчка, е свързано друго от новите разяснения. В него от органа по методология посочват, че ако същата е изтекла, но срокът за подаване на заявление/оферти не е изтекъл, възложителят следва да изпрати поканата отново.

По-детайлно указание се дава на въпроса относно прекратяването на обществена поръчка в ЦАИС. В същото на първо място се отбелязва, че при прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка, възложителят публикува решение за прекратяване. След изтичане на законоустановения срок за обжалване на решението, възложителят публикува Обявление за възложена поръчка в частта за невъзлагане. От АОП допълват, че при прекратяване възлагането на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица, възложителят публикува Обявление за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 или 7 от ЗОП, в което посочва мотивите за прекратяването. Не е пропуснато и техническото указание, че след публикуване на обявлението, поръчката се прекратява чрез натискане на бутон „Прекрати поръчката“ от секция „Параметри“.

Също така обстоятелствено е коментирано и друго важно положение – публикуването на пазарни консултации в ЦАИС ЕОП. От отговора става ясно, че за тази цел възложителят избира бизнес процес „Проведени пазарни консултации“ и попълва име в секция „Параметри“ от менюто. Информацията се публикува в РОП от секция „Обявления и решения“. Подчертава се, че възложителят провежда пазарните консултации извън платформата и публикува необходимата информация в Профила на купувача чрез секция „Съобщения и разяснения“. В случай че възложителят е публикувал резултатите от проведените пазарни консултации в Системата и желае да свърже информацията с конкретна поръчка, то той следва да избере в контекста на съответната поръчка опция „Свързани процедури“ в секция „Основни параметри“ и чрез бутон „Свързване“ да избере информацията от пазарните консултации, която желае да свърже с поръчката. Направено е и важното уточнение, че към една обществена поръчка могат да бъдат добавени линкове към повече от една пазарни консултации.

В рамките на това обновяване на ЧЗВ рубриката светлина се хвърля и върху друг въпрос, който понякога затруднява възложителите – къде се публикува становището за извършен контрол от АОП. В тази връзка се внася уточнението, че становищата на АОП от първия етап на контрола, който се осъществява върху проектите на решение, обявление, техническа спецификация и методика за оценка (ако е приложимо), са предварителни и възложителят няма задължение да ги публикува. След откриване на процедурата обаче, възложителят следва да публикува окончателното становище от осъществения предварителен контрол в публичната преписка на поръчката от секция „Съобщения и разяснения“.

Отрицателен отговор получава друго специфично питане относно работата в ЦАИС ЕОП – възможно ли е въпросът за предлагана обща цена за изпълнение на поръчката да бъде изтрит от „Ценово предложение“. По повод на невъзможността за това от АОП коментират, че системата позволява редакция на въпроса от допълнителни настройки, а възложителят може да укаже на участниците да не попълват въпроса, както и да премахне опцията за задължително отстраняване.

Важно становище е изразено и по често задавания въпрос дали системата изпраща съобщение за декриптиране на ценовите оферти на отстранените участници. Тук от АОП обясняват, че възложителят е длъжен да посочи в графика на поръчката датата и часа за отваряне на ценовите предложения. Информацията се визуализира на публичната страница на поръчката в РОП. Системата изпраща известие на лицата за предоставяне на частния ключ за декриптиране. От Агенцията подчертават, че ЦАИС ЕОП не изпраща такова съобщение/известие на отстранените на предходен етап участници, ако са извършени необходимите технически действия по отстраняването им. Това обаче не изключва отговорността на лицата да следят за изтичането на съответните срокове, доколкото нормативно е установено такова задължение.

При обновяването от 18.11 отговор е даден и на въпроса по какъв начин могат да се предоставят генерираните ключове на останалите колеги от екипа. Тук становището на АОП е, че генерираната ключова двойка може да бъде предоставена чрез записване на USB памет, изпращане през Системата през модул „Съобщения“, както и по електронен път с използване на електронна поща, мобилно устройство и т.н. От Агенцията препоръчват преди изпращане ключът да се архивира като zip файл, тъй като някои домейни и електронни пощи могат да го променят и той да не може да бъде приложен.

По повод на наличието на възможност за една обособена позиция да бъде избран повече от един изпълнител, от АОП посочват, че технически изборът на повече от един изпълнител за конкретна обособена позиция е възможен в системата, но доколкото законът не позволява участие по част от обособена позиция, не би следвало да се стигне до избор на повече от един изпълнител в рамките на позиция. Според някои експерти, по този начин от Агенцията фактически опровергават собствените си мотиви, с които отхвърлиха предложение за законодателни промени, позволяващи офериране по номенклатури при поръчки за лекарства. Припомняме, че идеята бе лансирана в рамките на последната обществена консултация на промените в ЗОП от Националното сдружение на експертите по обществени поръчки и редица професионалисти от лечебни заведения с цел да се облекчат тежките и ресурсоемки процедури за доставки в този важен сектор.

Лаконичен отрицателен отговор получава въпросът за това дали може да се реализира частично прекратяване на обособена позиция.

Що се отнася до възможността ако участник е избран за изпълнител за повече от една обособена позиция, в образеца на Обявлението за възложена поръчка да се попълни информацията за всичките позиции наведнъж, от АОП потвърждават, че това може да се осъществи, като в обявлението за възложена поръчка има възможност да се попълни един раздел V. за договора с този изпълнител, като в поле „номер обособена позиция“ се посочват обособените позиции, за които този участник е избран за изпълнител.

Относно това къде следва да бъде прикачена заповедта за назначаване на оценителната комисия и декларациите за липса на конфликт на интереси, от органа по методология отговарят, че това следва да се реализира в секция „Работа на оценителната комисия“, „Заповед за оценителната комисия“. Допълва се, че декларациите могат да бъдат прикачени в тази секция или секция „Протоколи или доклади“.

Яснота се дава и по това дали участниците виждат реално кога се отварят ценовите предложения. В тази връзка се уточнява, че участниците виждат датата, на която Системата ще отключи възможността председателят на оценителната комисия да декриптира ценовите предложения. След декриптиране от комисията, цените се визуализират на публичната страница на поръчката в РОП. Важно: Възложителят не следва да изисква предоставяне на лични данни в образците към ценовото предложение, тъй като тази информация ще е видима в публичната преписка на поръчката.

На въпроса относно причините, поради които Системата изпраща съобщение за декриптиране на ценовото предложение на участник, който е отстранен от участие в процедурата, от АОП обясняват, че това се случва, когато не са извършени необходимите технически действия по отстраняването на участниците в ЦАИС ЕОП. За повече информация вж. публикуваните инструкции в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.

По отношение на това как оценителната комисия пристъпва към отваряне на ценовите предложения на участниците, от АОП подчертават, че в такава хипотеза е необходимо да се зададе дата и час за отваряне на ценовите предложения в графика на поръчката. За целта от секция „Оценка на оферти“ се натиска бутон „Към отваряне на ценовите предложения“. Действието се извършва от председателя на оценителната комисия.

С последните отговори се потвърждава и това, че провеждането на жребий не е задължително да се реализира в системата. Уточнява се, че такъв може да се проведе и извън системата.

По отношение на начина, по който се прави искане за обосновка и това как се процедира, когато има въпроси относно техническото предложение, от Агенцията коментират, че и в двата случая се ползва секция „Съобщения и разяснения“ от работното пространство на поръчката.

Отговор получава и въпросът относно начина на публикуване на договора за обществена поръчка – последният се публикува в публичната преписка на поръчката от секция „Съобщения и разяснения“, чрез бутон „Създай“ и избор на опция „Съобщение в профила на купувача“.

Също лаконичен отрицателен отговор получава питането относно наличието на възможност в Системата да се изготвят предварителни фактури.

От АОП напомнят, че за улеснение на потребителите актуализираните въпроси съдържат дата на публикуване.

Пълният обем от актуализираната версия на въпросите и отговорите е достъпен тук.

Изочник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker