Анонси

Експертите по ЗОП подкрепят предложението възложителите на обществени поръчки да не са задължени лица по ЗМИП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП) категорично подкрепя предложението, според което възложителите на обществени поръчки следва да отпаднат от кръга на задължените лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Това е видно от оповестеното официално становище на професионалната организация по Проекта на Закон за изменение и допълнение на ЗМИП.

Както вече ви информирахме, с подложения на обществено обсъждане ЗИД на ЗМИП се предлага от кръга на задължените субекти по чл. 4 от ЗМИП да отпаднат лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки (т. 23).

Професионалната организация се присъединява към позицията, основана на заключенията от доклада за НОР от 2019 г. за пропорционалност на регулациите, основана на анализ на риска, респективно на целта за повишаване ефективността при прилагане на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Освен това, от Сдружението специално подчертават важността на аргумента за намаляване на административната тежест по отношение на възложителите по Закона за обществените поръчки, които понастоящем са задължени субекти по чл. 4 от ЗМИП. Това отбелязват като особено наболял проблем предвид постоянно нарастващия обем на задълженията и работната натовареност на експертите в условията на мащабен преход към изцяло електронно възлагане в платформата ЦАИС ЕОП, на фона на дефицити в административния капацитет и относително ниски нива на заплащане, усложняване на нормативната уредба и множество затруднения, произтичащи от настоящата извънредна епидемиологична ситуация.

Позицията си от професионалната организация аргументират и с предвиденото в Директива 2014/24/ЕС , че целта на мярката за електронизация на възлагателния процес е значително да опрости публикуването на поръчките и да увеличи ефективността на процесите за възлагането им. Такава политическа и управленска цел според НСЕОП едва ли може да бъде пълноценно постигната, ако същевременно се прилагат други административни режими и практики, които водят до непропорционално и неефективно нарастване на административната тежест и работната натовареност на ангажираните експерти по обществени поръчки.

Във връзка с непропорционално високите нива на административна тежест и работна натовареност в Системата на обществените поръчки, от НСЕОП оповестяват, че разработват карта на работните процеси, с които са ангажирани експертите по обществени поръчки, като целта е да се направят съответни изводи и отправят предложения на нормативни и други промени, които да доведат до гарантиране на справедливо заплащане и достойни условия на работа на професионално ангажираните с материята на обществените поръчки, оптимизиране на управлението на цикъла на възлагане по ЗОП и постигане на максимална ефективност при разходването на обществени средства като цяло.

От Сдружението изразяват надежда, че ще срещнат подкрепа и разбиране за изразеното становище и изложените съображения в тази връзка.

Източник: НСЕОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker