Новини

Обнародваха промените в закона за мерките срещу изпиране на пари, отпадат задълженията за възложители по ЗОП

В брой 21 от 12.3.2021 г. е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗИД на ЗМИП).

Промените бяха гласувани на второ четене от депутатите на 25 февруари.

Законът прeдвиждa мeркитe зa прeвeнция нa изпoлзвaнeтo нa финaнcoвaтa cиcтeмa зa цeлитe нa изпирaнeтo нa пaри дa нe ca зaдължитeлни зa лицa, кoитo нe ca cвързaни c уcтaнoвeни риcкoви cъбития кaтo прoфecиoнaлнитe cъюзи, cъcлoвнитe oргaнизaции, юридичecкитe лицa, към кoитo имa взaимocпoмaгaтeлни кacи, цeнтрaлнитe дeпoзитaри нa цeнни книжa, пaзaрнитe oпeрaтoри или рeгулирaнитe пaзaри и прeзacтрaхoвaтeлитe.

C обнародвания акт oт oбхвaтa нa мeркитe oтпaдaт и лицa, зa кoитo ca въвeдeни други мeхaнизми в зaкoнoдaтeлcтвoтo зa прeдocтaвянe нa инфoрмaция, кaтo Нaциoнaлнaтa aгeнция зa прихoдитe и митничecкитe oргaни.

Както вече ви информирахме, основната промяна, относима към Системата на обществените поръчки е това, че мерките, посочени в чл. 3, т. 1-6 от ЗМИП вече няма да са задължителни за възложителите на обществени поръчки.

Това става факт, след като с пар. 1, т. 5 от обнародвания ЗИД на ЗМИП от кръга на задължените субекти по чл. 4 от акта отпадат органите по приватизацията (т. 22), лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки (т. 23), министри и кметове на общини при сключване на концесионни договори (т. 24), юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси (т. 25) и професионалните съюзи и съсловните организации (т. 27).

Обнародваният акт предвижда и промени в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и Закона за Комисията за финансов надзор, които се налагат във връзка с отпадането на определени категории от чл. 4 на ЗМИП.

С изменения се цели повишаване ефективността при прилагане на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Това следва да допринесе за съсредоточаване на повече ресурси в областите на по-висок риск, както и за намаляване на административната тежест по отношение на посочените в чл. 4 от ЗМИП субекти, в т.ч. и възложителите по ЗОП, които не са сред задължителните категории, посочени в чл. 2, параграф 1 от транспонираната със ЗМИП Директива (ЕС) 2015/849.

Доколкото не е предвиден специален срок за влизане в сила, промените ще породят ефект в обичайния 3-дневен срок от обнародването.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker