Новини

Все още не е решено дали ще удължат извънредната обстановка, бъдещото прилагане на специалния ред за възлагане на някои поръчки остава под въпрос

Към момента няма яснота дали ще бъде удължена епидемиологична обстановка в страната. Според различни коментари в публичното пространство, бъдещето на мярката е обект на обсъждане на ниво Министерски съвет и на ниво Министерство на здравеопазването, но все още не е взето окончателно решение.

Припомняме, че с последното решение на Министерския съвет (Решение № 826 от 25 ноември 2021 г.), срокът на обявената извънредна епидемична обстановка бе удължен до 31 март 2022 г.

Подобно решение ще има отражение върху множество сфери, като изключение от това не правят и обществените поръчки. Това е така доколкото с действието на съществуващата епидемиологична обстановка е обвързано прилагането на някои специални изключения за определени категории обществени поръчки.

В по-конкретен план, ще припомним, че съгласно чл. 13, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, по време на извънредното положение, съответно на извънредната епидемична обстановка и три месеца след нейната отмяна разпоредбите на Закона за обществените поръчки не се прилагат при:

1. закупуване от възложителите на хигиенни материали, дезинфектанти, медицински изделия и лични предпазни средства, необходими за обезпечаване на противоепидемичните мерки;

2. закупуване на медицински изделия, осигуряване на услугите по взимане на проби и отчитане на резултатите, закупуване на медицинска и лабораторна апаратура, необходими за диагностика и лечение на заразените пациенти, консумативите за тях, както и дейности, свързани с внедряването им и гаранционната им поддръжка;

3. възлагане на дейности по обезвреждане на пестициди и болнични отпадъци съгласно Наредба № 1 за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения (обн., ДВ, бр. 13 от 2015 г.; изм., бр. 102 от 2018 г.).

Освен това, видно от чл. 13, ал. 2 от горецитирания закон, разпоредбите на Закона за обществените поръчки не се прилагат два месеца след отмяната на извънредното положение, съответно по време на извънредната епидемична обстановка и три месеца след нейната отмяна и за транспортните услуги в случаите по ал. 1, т. 1 и 2.

Също така, в съответствие с разпоредбата на чл. 13, ал. 3 от  същия закон, по искане на изпълнител на обществена поръчка може да бъде предоговорен срокът за изпълнение, но не повече от два месеца след отмяната на извънредното положение.

Продължаваме да следим развитието на ситуацията и ще ви информираме своевременно за новостите във връзка с решението за епидемиологичната обстановка и отражението му върху прилагането на специалното изключение от ЗОП.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker