Новини

Правителството одобри промените в закона за еврофондовете

На своето заседание, състояло се на 27.05.2022 г., Министерският съвет одобри проекта на ЗИД на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). Това съобщават от правителствената информационна служба.

Видно от разпространената информация за медиите, законопроектът въвежда изменения и допълнения в ЗУСЕСИФ с цел постигане на съответствие с новоустановената европейска правна рамка по отношение на управлението на средствата от фондовете при споделено управление за програмен период 2021 -2027 г.

Според мотивите към акта, с предложените изменения ще се гарантират правилното и ефективно прилагане на нормативната уредба, регламентираща изпълнението и управлението на средствата от фондовете на ЕС. Ще се създаде предсказуема и ефективна нормативна рамка за управлението на европейските средства като основните механизми на регулация и принципните положения по структуриране на процесите да са приложими и към следващи програмни периоди.

Законопроектът предвижда осигуряване и продължаване на постигнатата до момента оптимизация на системата за управление на средствата от Европейския съюз и повишаването на нейната ефективност и ефикасност, завършва прессъобщението.

Припомняме, че същия ден, в който правителството одобри ЗИД на ЗУСЕСИФ, беше обнародван предходен закон за промени в същия акт. По-конкретно, в ДВ, бр. 39 от 27.05.2022 г. С този акт се реализират следните изменения и допълнения:

§ 1. В чл. 5, ал. 3 думите „министъра на икономиката“ се заменят с „министъра на иновациите и растежа“.
§ 2. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Централното координационно звено изпълнява задачите по чл. 123, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Централното координационно звено може да бъде организирано в администрацията на Министерския съвет, в рамките на специализираната администрация на Министерството на финансите или на друго министерство.“

Източник: МС, ДВ

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker