Новини

В ход е обществено обсъждане на проект на наредба за администриране на нередности по ЕФСУ

За обществено обсъждане бе пуснат проект на ПМС за приемане на Наредба за администриране на нередности по Eвропейските фондове при споделено управление (НАНЕФСУ). Това става ясно от Портала за общетвени консултрации на МС.

В анотацията за стартираталата обществена консултация се посочва, че проектът на ПМС за приемане на НАНЕФСУ е изготвен на основание разпоредбата на чл. 69, ал. 6 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ) (Обн., ДВ, бр. 51 от 2022 г.). 

Проектът е изготвен и в изпълнение на нормативно установеното задължение, възложено в § 71, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗУСЕСИФ (Обн., ДВ, бр. 51 от 2022 г.), съгласно който в срок до 6 месеца от влизането в сила на закона, Министерският съвет и министърът на финансите следва да приемат или да приведат в съответствие с него нормативните актове по прилагането на ЗУСЕФСУ.

Изтъква се също, че нормативните актове на Министерския съвет, които уреждат обществените отношения в областта на администрирането на нередности са Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове (НАНЕСИФ), която е приета на основание чл. 69, ал. 6 от ЗУСЕСИФ и Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от ЕС (НОПАНФИПСЕС).

В тази връзка се уточнява, че посочените две наредби не уреждат процедурите за администриране на нередности по програмите, по които финансирането се предоставя със средства от Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ), съгласно чл. 1, ал. 2 от ЗУСЕФСУ.

В Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗУСЕСИФ се урежда приложимостта на НАНЕСИФ към програмен период 2014-2020 г. като съгласно § 71, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗУСЕСИФ, приетите от Министерския съвет и министъра на финансите нормативни актове до влизането в сила на този закон запазват своето действие по отношение на програмния период 2014-2020 г.

В ал. 3 на § 71 от ПЗР на ЗИД на ЗУСЕСИФ е уредено прилагането на НАНЕСИФ и по отношение на програмите и фондовете от новия програмен период 2021-2027 г., доколкото същата не противоречи на ЗУСЕФСУ.

Вносителите на проекта уточняват, че такова противоречие обаче е налице, както в предметния обхват на НАНЕСИФ, тъй като там не се включват новите програми, фондове и инструменти, чието управление се урежда със ЗУСЕФСУ, така и по отношение кръга на органите, отговорни за прилагането на процедурите за администриране на нередности, доколкото с различни нормативни актове, касаещи новия програмен период 2021-2027 г. са установени и нови органи за управление и контрол на средствата от ЕФСУ.

Поради визираните причини, законодателят предвижда в разпоредбата на § 71, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗУСЕСИФ, че Министерският съвет следва да приеме или да приведе в съответствие със ЗУСЕФСУ в срок до 6 месеца от влизането му в сила, нормативните актове по прилагането на същия.

Също така, в дял VI „Управление и контрол“, глава I „Общи правила за управление и контрол“ и по специално в разпоредбата на чл. 69, § 1, § 2 и § 12 от Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, Фонд „Вътрешна сигурност” и Инструмента за финансова подкрепа за управлението па границите и визовата политика (Регламент 2021/1060) са установени някои правила по отношение на администрирането на нередности по фондовете, за които е приложим цитираният Регламент. Така съгласно чл. 69, § 1 от Регламент 2021/1060 „Държавите членки разполагат със системи за управление и контрол на програмите си съгласно настоящия дял и гарантират тяхното функциониране в съответствие с принципа на доброто финансово управление и ключовите изисквания, изброени в приложение XI“. Едно от ключовите изисквания към системите за управление на контрол на Управляващите органи и тяхното класифициране във връзка с ефективното им функциониране, което е разписано в приложение XI на цитирания по-горе Регламент, е свързано с ефективно прилагане на пропорционални мерки за борба с измамите.

В чл. 69, § 2 от Регламент 2021/1060 е установено задължението на държавите членки да предприемат всички необходими действия, за да предотвратяват, откриват, коригират и докладват нередности, включително измами.

В чл. 69, § 3 от Регламент 2021/1060 се установява задължението на държавите членки да докладват за нередности в съответствие с критериите за определяне на случаите на нередности, които следва да бъдат докладвани, данните, които трябва да бъдат предоставени, и формата за докладване, установени в приложение XII от регламента.

На следващо място приемането на НАНЕФСУ ще спомогне за изпълнението на ангажиментите на Република България, произтичащи от чл. 69, § 2 и § 12 от Регламент 2021/1060.

С проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на проекта на наредба се цели да бъдат уредени дейностите, представляващи администриране па нередности за програмен период 2021-2027 г., в съответствие с разпоредбата на чл. 69, ал. 6 от ЗУСЕФСУ.

В предметния обхват на НАНЕФСУ са включени програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Фонда за справедлив преход и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика, както и други програми, които са финансирани от фондове, които са извън приложното поле на Регламент 2021/1060.

В тази връзка в обхвата на НАНЕФСУ се предвижда да бъдат включени на практика всички програми, чисто финансиране се осъществява от фондове на ЕС при споделено управление, като се предвижда регулацията да обхване и стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2021-2027 г., програмите за европейско териториално сътрудничество 2021-2027 г. и др.

С проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на НАНЕФСУ се цели систематизиране на правилата, регламентиращи процедурата за администриране на получени сигнали и установени нередности за новия програмен период 2021-2027 г., в един подзаконов нормативен акт и по този начин да бъде преодоляна съществуващата досега разпокъсаност на материята, която за програмния период 2014-2020 се урежда от различни подзаконови нормативни актове – по отношение на програмите, които се финансират от ЕСИФ, уредбата на процедурите за администриране на нередности е в НАНЕСИФ, а по отношение на програмите, по които средствата за финансиране не са от ЕСИФ, а от други фондове на ЕС, уредбата на горепосочените процедури е в НОПАНФИПСЕС.

Необходимостта от приемане на НАНЕФСУ е продиктувана и от необходимостта за постигане и гарантиране на устойчивост при прилагане на единна процедура за администриране на нередности от всички Управляващи органи на програмите от новия програмен период, какго и с оглед осигуряване на максимално ефективен преход от стария към новия ред за регулиране на тази материя.

В съответствие с актуализираната система на програмните органи по смисъла на чл. 71 от Регламент 2021/1060. където се предвижда текстовете на проекта на наредбата да бъдат съобразени с актуализираната система на програмните органи, като Сертифициращият орган се заменя със Счетоводен орган.

В Допълнителните разпоредби на проекта па НАНЕФСУ се предвижда да бъдат актуализирани определенията за „нередност“ и „съмнение за измама“ съгласно действащата европейска правна рамка за програмен период 2021-2027 г.

С приемането на проекта на НАНЕФСУ се предвижда в тримесечен срок от влизането в сила на наредбата, ръководителите на органите, отговорни за прилагане на процедурите за администриране на нередности да утвърдят вътрешните правила за администриране на нередности, които са неразделна част от вътрешните им системи за управление и контрол, така че същите да отговарят на едно от ключовите изисквания в Регламент 2021/1060 за ефективно прилагане на пропорционални мерки за борба с измамите, както и за предприемането на всички необходими действия, за предотвратяването, откриването, коригирането и докладването на нередности, включително измами.

С приемане на проекта на нормативен акт, уреждащ материята в областта на администрирането на нередности за програмите, съфинансирани от ЕФСУ за програмен период 2021-2027 г. в съответствие с приложимото право па ЕС и национално законодателство те се създаде предсказуема и ефективна нормативна рамка за администрирането на нередности по посочените програми, както и ясно ще се определят органите, които са отговорни за прилагането на процедурата за администриране на сигнали за нередности и установени нередности.

Също така, ще се преодолеят несъответствия между подзаконовата нормативна уредба и уредбата от по-високо ниво, произтичащи от новата регулаторната правна рамка на европейско ниво, установена за програмен период 2021-2027 г., базирана основно на Регламент 2021/1060, както и на приетите изменения и допълнения на ЗУСЕФСУ, като по този начин ще се осигури хармонизиране на националната нормативна уредба и Регламентите на ЕС по отношение на регламентацията на материята, свързана с администрирането на нередности, в това число и докладването им.

С приемане на проекта на нормативен акт ще се извършат необходимите нормативни промени за подобряване на дейността по администриране на нередности по програмите, съфинансирани от ЕФСУ и ще се осигури ефективност на тази дейност, тъй като ще се отстранят и преодолеят констатираните несъответствия между действащата подзаконова нормативна уредба и уредбата от по-високо ниво. С приемането на НАНЕФСУ ще се гарантира правилното и ефективно прилагане на националната нормативна уредба, регламентираща дейностите по чл. 69, ал. 6 от ЗУСЕФСУ, представляващи администриране на нередности.

С всички документи по обществената консултация, която е със срок до 27.02.2023 г., може да се запознаете ТУК.

Източник: Strategy.bg

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker