Новини

УО на ОПОС допълни указанията си за изменения в АДБФП при индексация в договори по ЗОП

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ (УО на ОПОС) допълни указанието си от 05.10.2022 г. относно измененията в договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП), които се налагат при прилагане на Методиката за Изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС №290 от 27.09.2022 г. Това бе обявено на портала Eufunds.bg в началото на февруари.

Нов ред в бюджета по всеки договор за СМР, индексиран по методиката

С това допълнение се прецизира частта от текста, в която се отнася за отражението върху бюджета на анексита в АДБФП поради индексации по Методиката на договори за строителство. Актуалният текст вече гласи, че изменението на бюджета в следствие индексация на договорите с изпълнители следва да се отразява на един ред в бюджета, като най-удачно е да се добави нов ред към категория непредвидени с примерно наименование „Увеличение на стойността на СМР в следствие индексация“. При повече от един строителни договори се добавят толкова редове, колкото е необходимо, като за всеки строителен договор се добавя един ред за индексация.

Измененията над 15%, които са със собствено финансиране, да са с отделен анекс

Съществени допълнения се правят и в заключителните части на документа, където се отбелязва, че със същия УО на ОПОС не ограничава възложителите, при наличие на финансова възможност, за сключване на своя отговорност и при спазване на ЗОП на Допълнително споразумение за увеличаване цената на договора вследствие индексация, прилагайки ПМС № 290/2022, със суми, надвишаващи 15% от стойността на договора.

Сега този текст се допълва с уточнението, че в посочените случаи е препоръчително да се представи на УО на ОПОС отделно допълнително споразумение по реда на чл. 117а ЗОП само за целите на еднократното изменение на АДБФП до 15%. Същото следва да е съобразено с всички поставени в Указания условията, вкл. категорично изключване от обхвата му на индексация, която не се отнася за строителство, максимален размер на индексацията до 15 %, спазване на съотношението БФП/собствен принос и др.

Допълнителните споразумения по чл. 117а ЗОП, които уреждат индексация над 15 % на цената на договора/рамковото споразумение за строителство, и не служат за доказване необходимостта от изменение на АДБФП, на този етап не следва да се представят на УО на ОПОС, подчертава се в актуализирания текст на Указанията на УО на ОПОС.

Източник: Eufunds.bg

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker