cat1_newНовини

В сила са промените в методиката за индексация на договори по ЗОП

В брой 19 на Държавен вестник от 28.02.2023 г. бе обнародвано Постановление № 31 от 23 февруари 2023 г. за изменение и допълнение на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 на Министерския съвет от 2022 г.

С това постановление, прието от Министерския съвет на 22.02.2023 г., договорите и рамковите споразумения за доставка в секторите природен газ, топлинна и електрическа енергия, сключени по ЗОП, ще могат да се актуализират съобразно натрупаната инфлация. До момента с методиката бе регламентиран начинът за промяна на цената само на договори и рамкови споразумения за строителство.

Според мотивите на вносителя, периодът на възстановяване на световната икономика след Covid-пандемията, както и нарушените канали за доставка във връзка с войната в Украйна, катализират нарастващото търсене на основни промишлени стоки и суровини, което обуславя сериозни инфлационни процеси. Изложените мотиви важат в пълна степен и за договори и рамкови споразумения за доставка в областта на природния газ, електро- и топлоенергията. Според министъра на енергетиката, това налага приемането на регламент за изменение и на тези договори и рамкови споразумения в резултат на натрупаната инфлация.

Промените отблизо

След направените промени, в чл. 1 от Методиката вече е указано, че с методиката се регламентира и ценовото актуализиране в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договори / рамкови споразумения за доставка, сключени от възложители, извършващи една или няколко секторни дейности, свързани с природен газ и топлинна енергия и/или електроенергия, когато доставката е пряко относима към осъществяването на съответната секторна дейност.

Досега действалите правила на Методиката за индексация при строителство се обособяват в отделна глава първа (с наименование „Изменение на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение за строителство“), а в документа се създава нова глава втора относно изменението на договори и рамкови споразумения за доставка.

В действалите досега разпоредби относно индексацията при строителство също се правят някои промени. Така например, в таблицата по чл. 2 с тегловите коефициенти за различните категории строежи се добавят и СМР на хидротехнически хидромелиоративни съоръжения, с тегло 52% (пълното наименование на новата категория СМР е „Строителство на хидротехнически съоръжения, криещи опасност от наводнения, в т.ч. язовири и прилежащите им съоръжения, и временно строителство, хидромелиоративни съоръжения, съоръжения за геозащита и брегоукрепване по реките и морския бряг“).От стенограмите от последнтие заседания на МС става ясно, че тази промяна се прави по искане на Министерство на земеделието.

Също така, в нормата на чл. 3 се уточнява, че за актуализиране на цената при строителство се прилагат тримесечните индекси на цени на производител на вътрешния или на международния пазар на строителни материали, които съответно се публикуват 55 дни след края на отчетното тримесечие в информационната система „ИНФОСТАТ” на Националния статистически институт (НСИ) на адрес: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/query.j-sf?x2=1930 или Евростат. Технически е прецизирана и формулата в чл. 4.

Съгласно новите разпоредби на Методиката, включени в глава втора, за ценова актуализация при доставките на секторни възложители в енергетиката ще се прилагат индекси на цени на производител на вътрешния пазар (2015=100), които се публикуват всеки месец в информационната система „ИНФОСТАТ“ на НСИ на адрес: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/query.jsf?x_2=1107, или три-месечни индекси на цени на вноса – на адрес: https://www.nsi.bg/bg/node/7518/.

Изменението на цената по горепосочените договори и рамкови споразумения за доставка ще се прилага при разлика в стойността на индексите по чл. 7 в размер повече от 5 проценти пункта към момента на извършване на доставката по договора и рамковото споразумение.

Видно от новия чл. 7, размерът на изменението на цената на посочените договори и рамкови споразумения за доставка ще се определя по формула, сходна на тази при строителството, само че базирана на различни индекси (вече споменати по-горе) и без използването на теглови коефициент (какъвто при строителството е коефициентът на тежест на строителните материали в себестойността на различните видове строежи съгласно таблицата по чл. 2 от методиката).

При формулата за доставки, базовата стойност Iо е стойността на индекса за съответната промишлена дейност съгласно КИД-2008 за месеца, в който е подадена оферта за участие в поръчката, или стойността на индекс за съответната промишлена дейност съгласно КИД-2008 за декември 2020 г. за оферти, подадени преди 1 януари 2021 г. (в случаите на последващо индексиране Iо е стойността на индекса към последно приложено изменение). Стойността In към момента на индексация е стойността на индекса за съответната промишлена дейност съгласно КИД-2008, съобразно предмета на доставката в месеца, в който са извършени доставките по договор или рамковото споразумение за доставка по чл. 1.

В нов пар. 3а към Методиката се уточнява, че база за изменение на цената на договор и рамково споразумение за доставка по чл. 1 е стойността на индекса за съответната промишлена дейност съгласно КИД-2008 за месеца, в който е подадена офертата за участие в обществена поръчка. В случай на подадена оферта преди 1 януари 2021 г. се прилага стойността на индекса за съответната промишлена дейност съгласно КИД-2008 за декември 2020 г. (с промени в пар. 3 от ПЗР на Методиката, граничната дата, относима към индексациите при строителство, е променена от „31.12.2020 г.“ на „01.01.2021 г.“ ).

Постановлението за промени в Методиката влиза в сила от обнародването му в Държавен вестник. (Със същото може да се запознаете ТУК).

Източници: ДВ, МС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker