Анонси

Списание ЗОП ПЛЮС със становище и експертни предложения по проектите за промени в ЗОП

Като българска специализирана медия в областта на обществените поръчки, която подпомага професионалната общност чрез създаване на възможности както за обмен на информация и добри практики, така и за формиране и изразяване на позиция по нормативната уредба и политиките в областта на обществените поръчки, в писмо до Комисията по правни въпроси в Парламента Списание ЗОП ПЛЮС представи експертни предложения във връзка с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 49-302-01-26, одобрен с Решение № 322 от 27.04.2023 г. на Министерския съвет и внесен в Народното събрание.

Същите предложения бяха изпратени и до Министерство на финансите и Агенцията по обществени поръчки, в рамките на обществената консултация по новия проект за промени в ЗОП, стартирала на 9.6.2023 г. Доколкото това публично обсъждане ще се проведе в рамките само на 14 дни поради спешната необходимост от лансираните нови промени, свързани с ангажименти по НПВУ и прилагане на европейски директиви, очакванията са този законопроект да бъде внесен възможно най-скоро в Народното събрание и да бъде разглеждан заедно с другия законопроект, който бе депозиран още на 27.04, но все още не е гледан от Комисията по правни въпроси.

Първата група наши предложения са свързани с лансираните от МС допълнителни правила, които да оптимизират вътрешния и външния контрол в областта на обществените поръчки (пример в това отношение е предложеният нов раздел Iа „Текущ контрол и одиторско мнение” в глава тридесет и първа от част седма на посочения законопроект).

Тук едно от основните предложения на Списание ЗОП ПЛЮС е свързано с въвеждането на задължително извършване на последващи оценки на изпълнението (по смисъла на пар. 1, т. 11 от ДР на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор) за всички обществени поръчки на стойност над праговете по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

Тази идея е свързана с друго важно предложение – резултатите от последващите оценки на изпълнението по отношение на обществени поръчки, задължително да се вземат предвид от административнонаказващите органи при съставяне на актове за нарушения по ЗОП и преценка за наличие на маловажен случай по смисъла на пар. 1, т. 4 от ДР на ЗАНН. По този начин не само ще се създаде един полезен механизъм, чрез който възложителите да повишат качеството на възлагателния процес, но и ще се даде превес на постигането на търсения резултат над формалните нарушения, като основания за налагане на санкции.

Втората група предложения касаят надграждане и доразвиване на законодателната инициатива за повишаване на ефективността и ефикасността на възлагането на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване”.

Тук предложенията ни са основно в посока създаване на законова възможност всички лечебни заведения да могат да възлагат доставки на лекарства и медицинско оборудване директно чрез електронен търг в ЦАИС ЕОП (за поръчките на стойност над европейските прагове) и чрез функционалността „Електронен магазин” (при националното възлагане, т.е. за поръчките на стойност до европейските прагове, за които се прилага ЗОП).

Що се отнася до поръчките на най-ниска стойност, при които се допуска директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП, също предлагаме да се предвиди и облекчен национален ред за директно закупуване през електронния магазин в ЦАИС ЕОП (Модул „Електронен магазин“). За целта предлагаме да се предвиди по-висока прагова стойност за директно закупуване (доставка) на медицински консумативи, лекарства, дезинфектанти, тестове, маски, защитни средства и медицинско оборудване и апаратура (съгласно списък на МС) напр. на стойност до 100 хил. лв. без ДДС (по аналогия с услугите по Приложение № 2 по чл. 20, ал. 4, т. 2 от ЗОП).

Третата група предложения, касаят производството по обжалване по реда на глава двадесет и седма от ЗОП.

Основните ни предложения тук са за отмяна на разпоредбата на чл. 216, ал. 8 от ЗОП, според която влезлите в сила съдебни решения не подлежат на отмяна по реда на чл. 237 – 249 от АПК. Друго предложение, касаещо обжалването, е промяна на срока за призоваване на страните по чл. 210, ал. 1 от ЗОП, за който намираме за по-подходящо да стане “три работни дни” преди заседанието.

Редица предложения отправяме и по отношение на изискванията към кандидатите и участниците в обществените поръчки и декларирането на личното им състояние, както и с оглед преодолявяне на други срещани в практиката по ЗОП затруднения.

Сред първите предложение е и това думите „с влязло в сила съдебно или арбитражно решение“ да отпаднат от разпоредбата на чл. 57, ал. 4 от ЗОП, защото в болшинството от случаите на неизпълнение на договор за обществена поръчка, довело до неговото разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора, не се стига до съдебен или арбитражен спор, с което не се постигат целите на чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП и съответните разпоредби от директивите.

Друго важно според нас предложение е това в чл. 67, ал. 1 от ЗОП след думите „основанията за отстраняване“ да се добавят думите „включително тези въведени с регламент или друг приложим акт на ЕС“ – така в закона ще бъде изрично разписано, че декларирането на обстоятелства по Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, е допустимо да се прави в ЕЕДОП. По този начин се може да се разреши проблема с противоречивата практика и правната несигурност относно декларирането по Регламента за санкциите, които създават проблеми както на възложителите, така и на органите, осъществяващи последващ контрол.

Сред лансираните идеи за оптимизиране на проблематични законови текстове са тези относно обосноваването на необичайни благоприятните (ценови) предложения, за въвеждане на възможност за отмяна на решение за определяне на изпълнител в случаите на установени нарушения при откриването и провеждането ѝ, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата, както и в случаите на прекратяване преди крайния срок за получаване на оферти в ЦАИС ЕОП автоматично да се визуализират данни за стопанските субекти, които вече са подали оферти.

Предлагаме и това при обявите също да има възможност за промяна в условията на процедурата, което да е обвързано със задължение за съответно удължаване на сроковете (по аналогия с правилата, разписани при процедурите по закона).

Промените в действащото законодателство по обществени поръчки ще бъдат централна тема на предстоящия тридневен НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР на СПИСАНИЕ “ЗОП ПЛЮС”, който ще се проведе в периода 27-29 СЕПТЕМВРИ 2023 г. в Старосел. Повече информация за това обучение може да намерите ТУК. Очакваме Ви!

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker