Новини

Документ на ОСЕС помага за прилагане на Регламента за санкциите

Стандартен формуляр, изготвен от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“, може да улесни работата на всички институции и експерти, за които е налице задължение за спазване на  Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (за краткост наричан „Регламента за санкциите“).

Макар че е създаден от Одитния орган, за да подпомогне специално органите от системата за управление на средствата от ЕФСУ (управляващи органи на оперативни програми и др.) при осъществяване на контрол за спазване на Регламента, предвид структурата и съдържанието си, документът може да добави стойност и в работата на всички възложители по ЗОП, които също следва да съобразяват изискванията на европейския акт при реализиране на своите обществени поръчки. Той би могъл да бъде полезен и за всички лица, проявяващи интерес към участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, за да могат същите са разберат по-добре изискванията на Регламента и да попълнят правилно необходимите декларации за съответствие с тези зиисквания.

Образецът, озаглавен „Справка за съответствие с Регламент 833“, е разработен във вид на таблица, в която освен данни за възложителя и възложената поръчка, се попълава и друга обща информация за датата и периода на изпълнение на договора,  подадена ли е декларация за липса на ограничения по чл. 5к, пар. 1 от Регламента, издавано ли е разрешение на компетентен орган за сключването/ изпълнение на договора, и осъществена ли е проверка на декларациите от възложителя и УО.

Освен това, въз основа на всички документи, налични по отношение на съответен договор за обществена поръчка, в справката се попълват подробни данни за изпълнителя, а в приложимите случаи – и за всеки от подизпълнителите, респективно третите лица (имена и гражданство/ пребиваване на физическите лица, наименование, седалище, държава на установяване на юридическите лица, имена/ наименование, гражданство/ седалище, държава на установяване на собствениците на капитала и дялове, процент участие на подизпълнителите в изпълнението на дейностите от  предмета на поръчката).

Ще припомним, че през м. юни от ИА ОСЕС оповестигаха, че с цел да популяризира одиторския си подход с писмо изпълнителният директор на институцията е предоставил на всички органи от системата за управление и контрол на средства от Европейския съюз разработената методология за проверка за спазване на изискванията на Регламента за санкциите.

Тогава от Агенцията уточниха, че изпълняваните от Одитния орган проверки за съответствие със законодателството по обществени поръчки по време на одитите на операциите за сертифицираните през деветата счетоводна година разходи включват и спазването на ограниченията, въведени с посочения регламент.

Както е известно, съгласно чл. 5к от Регламент № 833/2014 се забранява възлагането или продължаването на изпълнението на всякакви договори за обществени поръчки от обхвата на директивите за обществени поръчки с определен кръг лица. Забраната важи за сключване на нови договори за обществени поръчки, считано от 9 април 2022 г. За вече действащи договори е определен краен срок за изпълнението им до 10 октомври 2022 г.

С формуляра, наличен в секцията „Методология на Одитния орган“  на Интернет сайта на ИА ОСЕС, може да се запознаете ТУК.

Източник: ИА ОСЕС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker