Новини

Сметна палата оповести важни факти за дейността си и отчете нарастване на актовете за нарушение

Само за първото шестмесечие на 2023 г. са съставени и връчени 89 акта за нарушение, като за сравнение, през цялата 2022 г. одиторите от Сметната палата са съставили и връчили 94 акта за нарушения. Това бе обявено след проведен брифинг, организаран с цел оповестяване на обществено значима информация за дейността на одитната институция, в т.ч. отчитане на резултатите от работата й през първата половина на 2023 г.

Забавени одити – факти и причини

Според разпространената информация, преглед на състоянието на одитите, направен през февруари 2023 г., е установил съществено забавяне при 57 от тях, които са включени в програмите за одитната дейност на Сметната палата между 2016-2021 г., но все още не са приключили с връчване или приемане на одитен доклад. В тази връзка незабавно са предприети действия за преодоляване на това състояние, засягащо една от одитните дирекции на Сметната палата.

В резултат от анализ е взето решение да бъдат прекратени 16 одита, тъй като съдържащата се в тях информация е загубила своята актуалност, включително поради промени в правната уредба, невъзможност да се формулират адекватни препоръки и др. Народното събрание е уведомено за прекратяването.

По отношение на останалите 41 одита, в рамките на Сметната палата е оказана активна правна и методологична помощ. След извършени персонални промени, дирекция „Правна“ отново изпълнява своите функции по подпомагане на одитната дейност.

В резултат от усилията, до момента вече са приети 20 одитни доклада, а останалите 21 са в процес на връчване, като се очаква да бъдат приети от Сметната палата до средата на месец август.

Анализът на причините, довели до забавянето, сочи, че то се дължи на няколко фактора, сред които се посочва липса на правна помощ от страна на отговорната дирекция, която е на пряко подчинение на председателя на Сметната палата.

При 20 от забавените одити е установено, че надлежно поискани правни становища са забавени с години (2 и повече) или въобще не са предоставени. По този начин е препятствано своевременното произнасяне на Сметната палата относно законосъобразното управление на публични средства на стойност над 1 млрд. лева. Тези обстоятелства са причина да бъде сезирана прокуратурата за проверка относно наличие на данни за престъпление.

Като друга причина за забавянето се изтъква едновременно пенсиониране на голям брой одитори. В тази връзка се сочи, че Сметната палата е възстановена през 1996 г., което е причина голяма част от одиторите да достигат едновременно пенсионна възраст в определен период. Така в периода 2016 – 2017 г. са пенсионирани по искане на работодателя 45 одитори, а в периода 2018 – 2022 г. – още 49.

Масовото пенсиониране не е съпътствано от ритмично назначаване на нови одитори, които да бъдат обучени, за да поемат одитите. По този начин за сравнително кратък период от време Сметната палата е загубила голям брой главни одитори, които са и ръководители на одитни екипи, без те да са заменени с адекватни по брой и компетентност нови одитори.

Като друга причина за забавянето се сочи и текучеството на кадри. В тази връзка се отбелязва, че в последните години Сметната палата изпитва остър недостиг на кадри, най-вече на одитори. Основната причина за това са крайно непривлекателните възнаграждения, които не стимулират привличането на компетентни и опитни одитори. Често пъти, дори след проведени конкурси, кандидатите отказват да постъпят на работа поради ниското заплащане.

Според съобщението, нивото на възнагражденията в Сметната палата е задържано повече от 10 години, а инфлацията от 2021 – 2022 г. се отразява критично на дейността. От месец март 2023 г. са предприети активни действия пред Министерство на финансите и Министерски съвет за необходимостта от 30 % увеличение средствата за работни заплати. За момента искането е намерило отражение в проекта на бюджет за 2023 г., като се очаква и крайната подкрепа на Народното събрание.

Последната причина за забавянето на одититите според институцията е това, че дълъг период не е провеждан изпит за одитори в Сметната палата. В тази връзка се отбелязва, че за първи път след десетгодишно прекъсване, през април 2023 г. Сметната палата организира и успешно проведе изпит за одитори, което е не само необходима вътрешноорганизационна стъпка за преодоляване на слабостите в административния капацитет на институцията, но и спазване на законови изисквания.

Уточнява се също, че провеждането на изпит за одитор е една от предпоставките за кариерното израстване на стажант-одиторите, пълноценното им участие в одитите и мотивиране за оставането им в институцията. Затова се изтъква, че провеждането на предвидения в Закона за Сметната палата /ЗСП/ изпит за одитор е ясен знак за стремежа на институцията към по-добра професионална подготовка на стажант-одиторите. Изпитът проверява не само общи знания за одита и нормите в публичния сектор, но и специфични знания, изискуеми от Международните стандарти на върховните одитни институции.

Оповестяване на одитните доклади, изпратени на Прокуратурата

За първи път от години на интернет страницата на Сметната палата са оповестени 19 извлечения от общо 16 одитни доклада, които са били дадени на Прокуратурата на РБ. Решението за това е взето от ръководството на Сметната палата след като през месец март 2023 г. е получена информация от Прокуратурата. Така е поставено начало на практика за регулярно оповестяване и информиране на обществеността.

При наличие на данни за престъпление Сметната палата изпраща одитния доклад и материалите към него на Прокуратурата на Република България (ПРБ), като по закон не може да огласява данни в тези случаи до приключване на наказателното производство. Същевременно, спазвайки принципите за публичност и прозрачност, за Сметната палата е много важно да получава информация за окончателния статус на наказателните производства по одитните доклади, за да предприеме действия за оповестяване на тези от тях, за които са отпаднали законовите ограничения.

В предходни години Сметната палата текущо е получавала информация от Прокуратурата на РБ за прокурорски постановления за приключване на наказателни производства по изпратени от Сметната палата одитни доклади, а още през 2022 г. от Прокуратурата е изпратена и обобщена информация за статуса на наказателните производства. Действия за оповестяването на тези доклади обаче тогава не са предприети.

Нараставане на актовете за нарушение

На брифинга на одитната институция бе припомнено, че Сметната палата налага административни наказания по три нормативни акта – Закона за обществените поръчки (ЗОП), Закона за политическите партии (ЗПП) и Изборния кодекс (ИК).

Според оповестените отчетни данни, през цялата 2022 г., в изпълнение на функцията по административно наказване одиторите от Сметната палата са съставили и връчили 94 акта за нарушения, от които 70 по ЗОП, 2 по ЗПП и 22 по ИК. По тях в рамките на същата година са издадени 14 наказателни постановления, в 52 случая производствата са приключени с предупреждение, а 5 от преписките са прекратени.

За сравнение, само за първото шестмесечие на 2023 г. са съставени и връчени 89 акта за нарушение, от които 57 по ЗОП, 17 по ЗПП и 15 по ИК. За същия период председателят на Сметната палата се е произнесъл по 79 административно-наказателни преписки, вкл. въз основа на актове от 2022 г. Издадени са 27 наказателни постановления (21 по ЗОП и 6 по ИК), 45 предупреждения (23 по ЗОП, 17 по ЗПП и 5 по ИК) и 4 резолюции за прекратяване (1 по ЗОП и 3 по ИК).

От Сметна палата се отбелязва и това, че възможността за сключване на споразумения с нарушителите за приключване на административно-наказателното производство е в сила от края на 2021 г. Въпреки това, до момента тя не е била прилагана от Сметната палата, макар че води до процесуална икономия, тъй като предотвратява продължителни съдебни спорове с несигурен край. Едва през юни 2023 г., въз основа на направени предложения от лица, на които са съставени актове за нарушения от председателя на Сметната палата, са сключени първите 3 споразумения. Те са свързани с извършени нарушения на ЗОП. Предстои сключване на такива споразумения и за нарушения на Изборния кодекс.

С цялото съобщение на Сметна палата може да се запознаете ТУК.

Източник: Сметна палата

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker