Новини

От ГИТ отново предупредиха, че плащането на санкция, наложена от Инспекцията, не е основание за издаване на удостоверение за липса на нарушения по ЗОП

В нарочно съобщение от 20.07.2023 г., от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ГИТ) напомниха на работодателите, участници в обществени поръчки, че нарушенията на Кодекса на труда, които са основание за отстраняване от обществена поръчка, не могат да бъдат отстранени със заплащането на санкцията, наложена от контролния орган за тях.

Макар същото уточнение вече да е правено от ГИТ, в т.ч. в сходно съобщение от 2018 г., от контролната институция отново мотивират необходимостта от такъв анонс с констатацията, че и към момента има практика участници в обществени поръчки да представят в Инспекцията по труда доказателства за заплатената санкция и да изискват удостоверение за липса на нарушение, каквото в този случай Агенцията няма основание да издава.

От ГИТ предупреждават, че работата без трудов договор не е маловажно нарушение, като посочват, че предвидената санкция е минимум 1500 лв. Подчертава се и това, че вредните последици за лицата, работили нерегламентирано, както и за непълнолетните, наети без разрешение от Инспекцията по труда, не могат да се отстранят със задна дата. Предвид това, от контролния орган по КТ са категорични, че на нарушителите ще бъде издавано удостоверение за наличие на нарушение в срок от три години от датата на влизането в сила на наказателното постановление, независимо дали са заплатили санкцията, или не са.

От Инспекцията по труда обръщат внимание, че ЗОП предвижда възможност да бъдат отстранени само нарушения, свързани със заплащането на труда, след като дължимите суми се изплатят на работниците и служителите. За тези случаи е регламентирано, че когато участник в обществена поръчка, който не е изпълнил задълженията си по чл. 128, чл. 228, ал. 3 и чл. 245 от Кодекса на труда, представи доказателства за изплатени дължими възнаграждения и обезщетения на работниците си, той може да получи удостоверение за липса на нарушения. Доказателствата трябва да бъдат представени в дирекцията „Инспекция по труда“, установила нарушенията с влязло в сила наказателно постановление.

За сетен път се уточнява, че нарушенията на Кодекса на труда, основание за задължително отстраняване от обществена поръчка, са регламентирани в чл. 54, ал. 1, т. 6 Закона за обществените поръчки. Възможността за доказване на надеждност чрез отстраняване на нарушението е регламентирана в чл. 56, ал. 1, т. 4 от същия Закон.

Главна инспекция по труда отново напомня и това, че е внедрила система за издаване на необходимите удостоверения за удостоверяване на обстоятелства по ЗОП и други нормативни актове, която позволява те да бъдат заявявани и получавани по електронен път с електронен подпис веднага, независимо от работното време на администрацията.

В съобщението на ГИТ се указва, че гаранция за действителността на удостоверението продължава да бъде уникалният код, който се генерира върху него и чрез който всеки възложител на обществена поръчка може да провери дали предоставеното от изпълнителя удостоверение е достоверно. В тази връзка се заявява, че възложителите нямат основание да не приемат удостоверения, издадени по електронен път, т.е. през системата, която е разработена съгласно правилата за предоставяне на административни услуги по електронен път. От Инспекцията допълват, че е създадена възможност и самите възложители на обществени поръчки да получават по служебен път, през системата за издаване на удостоверения с оторизиран достъп, удостоверения за участниците.

Повече информация за процедурата, указание за използването на системата, достъпът до нея, както и до портала за проверка на автентичността на удостоверенията, е публикувана в официалната интернет страница на ИА ГИТ и може да бъде достъпена ТУК

Източник: ГИТ

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker