Новини

АОП оповести списък на лицата, изключени от участие в процедури с финансиране от Световната банка

На Портала за обществени поръчки (ПОП) бе оповестена информация за черния списък на лицата, изключени от участие в процедури с финансиране от Световната банка.

От публикувания кратък пояснителен документ става ясно, че в изпълнение на препоръките от доклада по фаза 4 от мониторинга по прилагането на Конвенцията за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Агенцията по обществени поръчки публикува Списък на лицата, изключени от участие в процедури, финансирани от Световната банка (СБ).

В тази връзка ще уточним, че видно от споменатия Доклад за България по фаза 4 от мониторинга по прилагане на Приложение на Конвенцията на ОИСР за борба с корупцията, наличен на Интернет сайта на Министерство на правосъдието (неофициален превод на документа на български език виж ТУК), по отношение на обществените поръчки Работната група препоръчва на България:
– да продължава да обучава служителите на Агенцията за обществени поръчки и на възложителите на обществени поръчки относно престъплението подкуп на чужди длъжностни лица, включително за това как ефективно да извършват комплексна проверка във връзка с договори за обществени поръчки [Препоръка III (i) и XI (iii) от 2009 г .; Препоръка 12 от доклада по фаза 3];
– когато е подходящо, да проверява списъците с отстранени компании на международните финансови институции [Препоръка XI, iii) от 2009 г.];
– да разгледа, когато е уместно в контекста на борбата с подкупването на чужди длъжностни лица, съществуването на антикорупционни програми за вътрешен контрол, етика и съответствие на компаниите, търсещи да сключат договори за обществени поръчки [Препоръка XI, iii) от 2009 г.];
– да включи антикорупционни клаузи в договорите за възлагане на обществени поръчки [Препоръка XI (iii) от 2009 г.].

В документа на АОП се посочва само, че пълната информация за основанието, срока и процедурата за вписване в списъка на СБ, както и самият списък са достъпни на адрес: https://www.worldbank.org/en/projectsoperations/procurement/debarred-firms.

При достъпване на посочения адрес на сайта на Световната банка, се отваря Интернет страница на английски език, в която се съдържа обща информация за санкционирането на фирми и физически лица с лишаване от участие в процедури с финансиране от СБ, както и два списъка – с Отстранени и кръстосано отстранени фирми и физически лица (Таблица 1) и с Други наложени подобни санкции (Таблица 2). Както се отбелязва и в споменатия Доклад за България по фаза 4 от мониторинга по прилагане на Приложение на Конвенцията на ОИСР за борба с корупцията, в черния списък на Световната банка са включени и пет български компании заради забранено поведение (измами и корупция).

От АОП внасят уточнението, че по отношение на обществените поръчки, възлагани в съответствие със Закона за обществените поръчки (ЗОП), този списък има само информативен характер. Подчертава се, че възложителите следва да прилагат националното законодателство като при съмнение относно достоверността на данните, декларирани в ЕЕДОП, се прилага чл. 104, ал. 5 от ЗОП.

В заключение се отбелязва, че винаги, когато са налице основания за отстраняване, възложителите следва да разглеждат представените доказателства за предприети мерки за надеждност в съответствие с чл. 56 от ЗОП.

С въпросния пояснителен документ, наличен в подсекция “Списъци” от секция “Образци и списъци” на ПОП, може да се запознаете ТУК.

Източници: АОП, Министерство на правосъдието

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker