Новини

Нови промени в ръководствата за ЦАИС ЕОП от началото на ноември 2023 г.

В началото на месец ноември 2023 г. са реализирани поредни актуализации на ръководствата за използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Това е видно от отразеното в помощните документи, налични онлайн.

В Ръководството за стопанските субекти внесените изменения, в сила от 3.11.2023 г., се отнасят до актуализиране на информацията в т. 4.2. „Добавяне на КЕП към потребителския профил“ (аналогична промяна е направена и в ръководството за възложители, коментирано по-долу).

Промените, които засягат Ръководството на възложителя, са в сила от 7.11.2023 г. и се изразяват в актуализиране на информацията в:

  • т. 4.2. „Добавяне на КЕП към потребителския профил“;

В актуалната версия на конкретното указание се сочи, че потребител може да добави КЕП към своя потребителски профил чрез кликване върху бутон „Регистрирай електронен подпис“. Кликването върху бутона стартира предварително инсталирания софтуер, предоставен от доставчика на КЕП. Възможно е софтуерът да изисква въвеждане на PIN код. След успешното въвеждане ЦАИС ЕОП създава запис за съответния КЕП към профила на потребителя.

Запазването на КЕП завършва чрез кликване върху бутон „Запази“. При кликване върху записа на КЕП системата показва информационна карта с основни детайли за конкретния КЕП.

Специално се обръща внимание на това, че при подновяване на КЕП потребителят следва да избере „Редакция“, да премахне регистрирания в системата КЕП, след което да натисне бутона „Запази“. Отново избира „Редакция“ и регистрира валиден КЕП. Потребителят трябва да извърши същите действия и в профилите си като служител в организация.

  • т. 5.2.4.1.4 „Преминаване към следващ етап“;

След редакцията въпросното указание гласи, че възложителят може да допусне или да не допусне кандидат/участник в следващ етап на ОП чрез избор на опция „Допуснат/Избран“ в списъка със заявления за участие/оферти.

След приключване и оповестяване на решението на възложителя системата показва информационна карта за действие за преминаване към следващ етап.

Като важно тук се подчертава това, че преди избор на бутона „Премини към следващ етап“ се попълва графика на поръчката в частта „Представяне на оферти“: начален и краен срок на подаване и дата и час на отваряне на офертите.

При кликване на бутон „Премини към следващ етап“ системата показва модална карта за потвърждаване, след което прехвърля както участниците, така и възложителя в контекста на следващия етап на ОП. При стартирането на нов етап, системата изпраща известие към екипите на стопанските субекти, допуснати до следващия етап.

В тази връзка се акцентира върху това, че действието по преминаване към следващ етап е необратимо.

  • т. 5.2.4.2.2. „Настройки на поръчка с обособени позиции“.

В тази си част ръководството дава информация относно това, че за ОП с обособени позиции системата показва допълнителна карта с настройки в секция „Параметри“. ЦАИС ЕОП предоставя възможност за управление на следните настройки:
– Оферти могат да бъдат подавани за – стойностите могат да бъдат „Всички обособени позиции“ или „Максимален брой обособени позиции“, зададен като число.
– Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент – стойностите могат да бъдат „Без ограничение“ или „Максимален брой обособени позиции, за които може да бъде определен един изпълнител“, зададен като число.
– Възложителят си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции или групи от обособени позиции – попълва се от възложителя като текст.

Двете ръководства за работа с ЦАИС ЕОП са налични на адрес https://help.eop.bg/.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker