Новини

Правителството прие промени в методиката за индексация на договори по ЗОП

На редовното си заседание, проведено на 13.12.2023 г., Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС  № 290 от 2022 г. За това съобщи правителствената пресслужба.

Видно от съобщението за медиите, в съответствие с приетите промени размерът на индексацията на договор за обществена поръчка и рамково споразумение за строителство вече ще се определя за всяко календарно тримесечие по формула, като за нуждите на индексацията ще се прилага индексът към тримесечието, в което дейностите по съответния договор са фактически извършени (а не това, в което са приети, както бе определено до този момент).

В анонса се уточнява, че методиката отразява прогресиращото нарастване на цените в целия производствен сектор от началото на 2021 г., като необходимостта от промяна в нея е продиктувана от обстоятелството, че в сключените договори за обществени поръчки в строителния сектор се съдържат различни клаузи, уреждащи приемането на извършената работа.

Както става ясно, с приетото постановление се съобразяват първоначалните мотиви на вносителя от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), според които правната възможност извършената работа да бъде приемана през различни периоди от време води до изкривяване на обезщетителния характер на индексацията, както и до съмнения за неоснователно обогатяване в някои случаи. Поради тази причина с приетото изменение критерият относно релевантния момент се променя, като за нуждите на индексацията вече ще се прилага индексът към тримесечието, в което дейностите по съответния договор са фактически извършени.

По виждането на МРРБ, целта на промените в методиката е да се изчистят спорните моменти и да се намали изкривяването на индексираните цени, за да се минимизират възможностите за евентуални злоупотреби. С промените също така ще се гарантира равнопоставеност на участниците в строителния процес, считат още от регионалното министерство.

Съществен нов момент в случая е и това, че с приетите промени се регламентира, че след изтичане на съответното календарно тримесечие страните по договор за обществена поръчка или рамково споразумение ще могат да съставят междинен тримесечен отчет за нуждите на индексацията, в който ще се посочват видът, количеството и стойността на извършените през тримесечието строително-монтажни работи.

Наред с това, с промените се определя, че на изменение ще подлежат цените за строително-монтажни работи по договори за обществени поръчки и рамкови споразумения за строителство, извършени след 30.06.2021 г.

Предвижда се също така изменение и на цената на строително-монтажни работи и доставки, извършени след като изпълнителят на договора или рамковото споразумение е изпаднал в забава поради причини, за които е отговорен. В този случай, ще се прилага по-ниският между тримесечния индекс към датата на падежа на задължението и към датата на изпълнението.

Ще припомним, че предложението на МРРБ предизвика възражения от страна на строителния бранш. В рамките на обществената консултация от Камарата на строителите в България излязоха със становище, в което се противопоставиха на идеята на регионалното министерство релевантен за индексацията да е моментът на фактическото извършване на СМР по съответния договор.

Освен това, от Камарата отправиха и множество конкретни предложения за съществени промени в методиката методиката. Така например, браншовиците за пореден път представиха идеята си в Методиката да се запише изрично, че индексацията е задължителна за всички договори, сключени след процедура по ЗОП, включително тези, чието изпълнение е приключило, но още са в гаранция (т.е. и за поръчките, по които всички СМР вече за приети и разплатени от възложителя).

От КСБ бяха лансирани и предложения за разписване на изрични правила относно механизма на отчитане за целите на индексацията, приравняването на отказа на възложителя да бъде направена индексация с основание за прекратяване на договора, въвеждане на инфлационен праг, над който индексирането по Методиката е задължително, разширяване на обхвата на Методиката и по отношение на договори за проектиране и надзор, и др.

В рамките на приключилото на 6.11.2023 г. обществено обсъждане на проекта, възражения по първоначалния проект за промени в Методиката за индексация както и предложения в тази връзка постъпиха и от някои строителни компании.

Дали и доколко някоя от бележките на строителния бранш е била отчетена при приемане на промените в Методиките ще стане ясно едва при обнародване на приетото днес постановление.

Източник: МС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker