Новини

Обнародваха ПМС-то за изменение на методиката за индексация, промените в сила от началото на 2024 г.

Само два дни след като бе прието от Министерския съвет, в бр. 105 на Държавен вестник от 15.12.2023 г. бе обнародвано Постановление № 275 от 13 декември 2023 г. за изменение и допълнение на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 на Министерския съвет от 2022 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2022 г.; изм., бр. 19 от 2023 г.).

Както вече Ви информирахме, основната промяна в Методиката се изразя в това, че размерът на индексацията на договор за обществена поръчка и рамково споразумение за строителство вече ще се определя за всяко календарно тримесечие по формула, като за нуждите на индексацията ще се прилага индексът към тримесечието, в което дейностите по съответния договор са фактически извършени (а не това, в което са приети, както бе определено до този момент).

С приетите промени се регламентира, че след изтичане на съответното календарно тримесечие страните по договор за обществена поръчка или рамково споразумение ще могат да съставят междинен тримесечен отчет за нуждите на индексацията, в който ще се посочват видът, количеството и стойността на извършените през тримесечието строително-монтажни работи.

Предвижда се също така изменение и на цената на строително-монтажни работи и доставки, извършени след като изпълнителят на договора или рамковото споразумение е изпаднал в забава поради причини, за които е отговорен. В този случай, ще се прилага по-ниският между тримесечния индекс към датата на падежа на задължението и към датата на изпълнението.

Що се отнася до конкретните промени, с новото постановление в чл. 1 от Методиката се създават ал. 2 и ал. 3, като досегашният текст става ал. 1. Съгласно новата ал. 2, изменението на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение цели да компенсира съществено увеличение на разходите за основни стоки и материали, формиращи стойността на договор или рамково споразумение, в резултат на инфлация, към момента на фактическото извършване на строително-монтажни работи и/или доставките. А новата ал. 3 предвижда, че за изменение на цената на строително-монтажни работи и доставки, извършени след като изпълнителят на договора или рамковото споразумение е изпаднал в забава поради причини, за които отговаря, се прилага по-ниският между тримесечния индекс към датата на падежа на задължението и към датата на изпълнението.

Промени се правят и в чл. 4, който вече ще предвижда, че размерът на изменението на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение за строителство в резултат на инфлация се определя за всяко календарно тримесечие по формулата Kn = [(In – Io)/Io]*100*Tn, където:
Kn е коефициент, представляващ изразената в проценти стойност, приложима към подлежащите на изменение стойности на строително-монтажни работи, изпълнени през съответното тримесечие (закръглена до втори знак след десетичната запетая);
In е стойността на индекса за тримесечието, в коeто са изпълнени дейностите по договора, или тримесечието, за което се индексира рамковото споразумение, определени в междинния тримесечен отчет, съгласно чл. 4; по отношение на авансови плащания In е стойността на индекса към тримесечието, в което е извършено авансовото плащане;
Io е стойността на индекса към 31 декември 2020 г. за оферти, подадени преди 31 декември 2020 г., или към съответното тримесечие, в което е подадена офертата;
Tn е тежестният коефициент за съответния вид строеж съгласно таблицата за тежест на строителните материали в себестойността на различните видове строежи.

С обнародваното ПМС №275 се създава и чл. 4а. В ал. 1 на същия се предвижда, че в 30-дневен срок от изтичането на съответното календарно тримесечие страните по договор за обществена поръчка или рамково споразумение съставят междинен тримесечен отчет за нуждите на индексацията, в който се посочват видът, количеството и стойността на извършените през тримесечието строително-монтажни работи. Наред с това, съгласно чл. 4а, ал. 2 към отчета по ал. 1 се прилагат съставените актове и протоколи съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.), както и други доказателства съгласно договора или рамковото споразумение, удостоверяващи извършване на дейностите. А в ал. 3 се предвижда, че от общата стойност на отчета по ал. 1 се приспада съответната част от предоставените авансови плащания, подлежаща на удържане съгласно условията на договора и рамковото споразумение. Видно от ал. 4 на същия член, изменението на цената на договора или рамковото споразумение за съответното тримесечие се изчислява чрез прилагане на коефициент (Kn), изчислен съгласно чл. 4, към нетната стойност на съответния междинен тримесечен отчет (след приспадане на сумите по ал. 3). Получената стойност по изречение първо се намалява със стойността на други изменения в цената на стоки, материали или строително-монтажни работи в резултат на инфлация, определени съгласно клаузите на договора или рамковото споразумение.

Една от най-съществените промени в Методиката е, че пар. 4 от ПЗР на същата вече ще предвижда, че на изменение подлежат цените за строително-монтажни работи по договори за обществени поръчки и рамкови споразумения за строителство, извършени след 30 юни 2021 г.

Друго важно изменение е, че в ПЗР на Методиката се създава пар. 5, който предвижда, че при индексиране на договори за обществени поръчки в изпълнение на проекти по оперативни програми, финансирани със средства от Европейския съюз за периода 2014 – 2020 г. с приключващ период на допустимост на разходите на 31 декември 2023 г., по изключение само за четвърто тримесечие на 2023 година се прилага индексът за трето тримесечие, публикуван на интернет страницата на НСИ – „Индекс на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали“ https://mfostatnsi.bg/mfostat/pages/reports/resultjsf?x_2=1930.

Постановлението влиза в сила от 1 януари 2024 г., с изключение на разпоредбата за създаване на новия пар. 5 от ПЗР от Методиката, която влиза в сила от деня на обнародването в „Държавен вестник“.

С обнародваното ПМС №275/13.12.2023 г. може да се запознаете ТУК.

Източник: ДВ

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker