Новини

Правителството прие ПМС-то, определящо възложителите на поръчки за чисти превозни средства и делът на тези поръчки

На редовното си заседание, проведено на 28.12.2023 г., Министерският съвет прие постановление за определяне на възложителите, които са задължени да възлагат обществени поръчки при спазване на изискванията на чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, както и на дела на чистите превозни средства спрямо общия брой превозни средства, които са предмет на доставка. Регламентирани са и случаите, при които възложителите нямат задължение да постигат минималния дял.

Според разпространената информация за медиите, с постановлението се въвеждат изисквания на европейското законодателство за насърчаване използването на чисти и енергийно ефективни пътни превозни средства*, съгласно което държавите членки следва да определят кръга от възложители, които са длъжни да прилагат изискванията за чисти превозни средства, както и дела на чистите превозни средства, които възложителите трябва да постигнат през различните периоди.

В прессъобщението се отбелязва, че автомобилният транспорт е един от основните източници на замърсяване на околната среда особено в градска среда, което оказва негативно влияние върху здравето на хората. За ограничаване на тези негативни ефекти, вредните емисии от автомобилния транспорт трябва да бъдат намалени. Това може да бъде постигнато с различни инициативи и политики, включително и чрез обществени поръчки за насърчаване използването на чисти превозни средства.

Както Ви информирахме, проектът на ПМС бе публикуван за обсъждане в началото на м. декември, като консултацията приключи на 15.12.2023 г., тъй като бе реализирана в съкратени срокове поради наказателната процедура срещу България за нетранспониране в срок на изискванията на Директива (ЕС) 2019/1161.

На 17.11.2023 г. за обществено обсъждане бе публикуван и проектът на Наредба за изискванията към чистите превозни средства (приемана на основание чл. 47, ал. 8 от ЗОП), която предстои да бъде приета от МС.

* С постановлението се въвеждат изисквания на Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (ОВ, L 188, 12.07.2019 г.), в частта, в която държавите членки следва да определят кръга от възложители, които са длъжни да прилагат изискванията за чисти превозни средства, както и относно дела на чистите превозни средства, които възложителите следва да постигнат през различните периоди (бележката е наша).

Източник: МС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker