Новини

Финансовият министър одобри указанията за вътрешния предварителен контрол на възложителите

Със своя заповед №ЗМФ-1229 от 20.12.2023 г. министърът на финансите е утвърдил Указания за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност на обществените поръчки съгласно чл. 237б от Закона за обществените поръчки. Това стана ясно от съобщение на Агенцията по обществени поръчки, публикувано в последния работен ден на 2023 г.

Ще припомним, че с последните промени на ЗОП, обн. ДВ. бр. 88 от 20.10.2023 г., в глава тридесет и първа от закона бе създаден нов раздел Iа „Предварителен и текущ контрол” с чл. 237а и 237б. В чл. 237б се урежда изразяването на становище от звеното, осъществяващо предварителен контрол по законосъобразност на обществените поръчки в организацията.

Както припомнят и от АОП, с чл. 237б, ал. 1 от ЗОП за възложителите* се създава задължение да осигуряват предварителен контрол за законосъобразност на всички обществени поръчки, за които е изпълнено едно от следните условия:
1. прогнозната стойност на поръчката е равна или по-голяма от 5 000 000 лв.;
2. прогнозната стойност е равна или надвишава 10 на сто от последния одобрен бюджет на възложителя.

От нормите на чл. 237б от ЗОП е видно само, че предварителният контрол за законосъобразност се осъществява от определени за това лица, които не трябва да са участвали в подготовката и провеждането на процедурата. Съответно, че резултатите от осъществения контрол се отразяват в доклад, който се предоставя на възложителя в 10-дневен срок от получаване на доклада на комисията по чл. 103, ал. 3 от закона.

С указанията на финансовия министър, издадени на основание чл. 237б, ал. 5 от ЗОП, се регламентират обхвата, съдържанието и реда на документиране на извършвания предварителен контрол за законосъобразност на основание чл. 237б от ЗОП (предварителен контрол за законосъобразност) и се подпомагат отговорните длъжностни лица при изпълнение на задълженията им в тази връзка. В същите изрично се подчертава, че всеки етап от процеса на извършване на предварителния контрол за законосъобразност, в това число възлагането, извършването на проверки и представянето на резултатите, следва да се документира.

В инструктивния документ се дават най-общи указания по следните аспекти на предварителния контрол за законосъобразност:

  • на какви лица може да бъде възложено извършването на контрола;
  • кои документи подлежат на преглед и кои обстоятелства трябва да се изследват в рамките на контрола;
  • на какъв етап от процедурата и в какви срокове се осъществява контрола;
  • какво становище може да бъде изразено от извършилото контрол лице в доклада за резултатите от проверката;
  • как се осигурява публичността на докладите за резултатите от осъществения контрол.

С пълния текст на Указанията, които са достъпни на Портала за обществени поръчки в раздел „Методология“, рубрика „Указания за осъществяване на предварителен контрол по чл. 227б от ЗОП“, може да се запознаете ТУК.

Източник: АОП

 

* Съгласно чл. 237б, ал. 2 от ЗОП, възложителите на организации от публичния сектор по смисъла на чл. 2, ал. 2 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор осигуряват предварителен контрол за законосъобразност при условията и по реда на чл. 13, ал. 3, т. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker