Новини

Одобрена е позицията на България по делото пред Съда на ЕС относно приложимостта на дефиницията за публичноправна организация за поръчки под европейските прагове

На редовното си заседание, проведено на 10 януари 2024 г., Министерският съвет одобри позицията на страната ни по дело С-550/23 на Съда на Европейския съюз по преюдициално запитване на Софийски районен съд (СРС) по образувано пред него административно-наказателно дело №20221110212337 с ответник директора на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). За това съобщи правителствената пресслужба.

Видно от разпространената информация за медиите, предмет на запитването, отправено от СРС на основание чл. 267 от ДФЕС, е това дали в националната правна уредба легалната дефиниция за „публичноправна организация“, съгласно чл. 2, § 1, т. 4 от Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за обществени поръчки и свързаните с нея разпоредби, се прилагат и за обществени поръчки, чиято прогнозна стойност без ДДС е по-малка от установените в чл. 4 от Директивата минимални прагове.

Справката в съдебните регистри показва, че производството пред СРС е образувано във връзка с постъпила жалба от изпълнителния директор на еднолично акционерно дружество, изцяло собственост на притежавано от държавата друго ЕАД, на когото е наложено административно наказание „глоба“ за нарушение на чл. 17, ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2, т. 2 ЗОП. Твърдяното нарушение се изразява в това, че в качеството си на управляващ и представляващ дружеството през 2020 г. въпросното лице е сключило договор на стойност около 90 хил. лв. без да приложи някоя от процедурите по чл. 18, ал. 1 от ЗОП.

Тъй като управляваното от жалбоподателя дружество попада в обхвата на ЗАДФИ, при извършена финансова инспекция относно законосъобразността на сключването и изпълнението на договори с контрагенти, от контролните органи на АДФИ, че дружеството е „публичноправна организация“ по смисъла на § 2, т. 43 от ДР на ЗОП, а представляващият го изпълнителен директор е публичен възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 14 от ЗОП.

Решаващият съдебен състав на СРС решава да отправи преюдициално запитване до СЕС доколкото изпитва съмнение относно правилното транспониране на разпоредбите на Директива 2014/24/ЕС в националното законодателство на Република България, тъй като в ЗОП е предвидено понятието „публичноправна организация“ да се прилага и за обществени поръчки под установените минимални прагове в посочения акт от вторичното право на ЕС, като по този начин се разширява неговият предметен обхват.

Според същия състав, основният въпрос, подлежащ на изясняване, е дали въпросното търговско дружество представлява „публичноправна организация“ към проверявания период, в частност към датата на извършения разход, което би характеризирало неговия представляващ като публичен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 14 ЗОП и като потенциален субект на административнонаказателна отговорност относно неспазването на изискванията на чл. 17, ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2, т. 2 ЗОП.

В заключение ще посочим, че според прессъобщението на МС, с решението си правителството дава съгласие за встъпване в производство. Конституирането на Република България, като страна в производството по това дело, ще позволи на страната ни успешно да се включи в процеса на правораздаване на Съда на Европейския съюз по това дело, за да се постигне еднакво и точно прилагане на правото на Европейския съюз.

С преюдициалното запитване, налично на Интернет сайта на Съда на ЕС, може да се запознаете ТУК.

Източник: МС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker