Новини

Списание ЗОП ПЛЮС с питане до институциите относно прилагането на чл. 114, ал. 4 от ЗОП

Предвид създалата се неяснота по отношение прилагането на разпоредбата на чл. 114, ал. 4 от ЗОП (Нова – ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 20.10.2023 г.), Списание ЗОП ПЛЮС отправи до отговорните институции официално запитване в тази връзка.

В писмото, адресирано до Народното събрание, Агенцията по обществени поръчки и Постоянно действащия експертен консултативен съвет към Министъра на финансите (по чл. 246 от ЗОП), ние отбелязахме, че в съответствие с § 105, т. 3 от Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП) (обн. ДВ, бр. 88 от 2023 г.), законът влиза в сила в двумесечен срок от обнародването му, с определени изключения, вкл. това относно пар. 35 от същия акт, който параграф поражда ефект от деня на обнародването в „Държавен вестник”.

Съобразно това, нормата на чл. 114, ал. 4 от ЗОП влезе в сила, считано от 20.10.2023 година. Същевременно в ЗИДЗОП не бе предвидена конкретна преходна разпоредба, която да урежда приложимостта на новото правило на чл. 114, ал. 4 от ЗОП спрямо заварените случаи, т.е. вече сключените договори под условие по см. чл. 114 от закона.

В контекста на горното, ние споделихме своите наблюдения, че още от деня на обнародването на ЗИДЗОП (обн. ДВ, бр. 88 от 2023 г.), в който влезе в сила разпоредбата на новата ал. 4 на чл. 114 от ЗОП, се породиха редица основателни въпроси, които показаха неяснотата по отношение прилагането на този нормативен текст.

Във връзка с изложеното и предвид създалата се правна несигурност, ние отправихме молба за тълкуване на разпоредбата като бъде изразено становище по следния конкретен въпрос:

Приложима ли е разпоредбата на чл. 114, ал. 4 от ЗОП (Нова – ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 20.10.2023 г.) по отношение на договорите за обществени поръчки, сключени преди 20.10.2023 г., за които към този момент не е осигурено финансиране и следва ли същите да се считат за прекратени ex lege след изтичане на 10-месечен срок от сключването им, при липса на парични средства за изпълнението им?

Като изразяваме надежда, че запитването ни ще срещне разбирането на компетентните институции, оставаме в очакване на своевременен отговор от тяхна страна, който да разпространим и в рамките на професионалната общност на експертите по обществени поръчки.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker