Новини

Методическо указание на АОП разяснява новите моменти при делегирането на правомощия за възлагане

На 11 януари на Портала за обществени поръчки бе качено методическо указание на АОП относно прилагането на новата редакция на чл. 7, ал. 1 от ЗОП. Документът е под номер МУ-2 и е деловодно изведен от 29.12.2023 г., последния работен ден на миналата календарна година.

Както се отбелязва и в началото на методическото указание, след измененията и допълненията на чл. 7, ал. 1 от ЗОП (обн., ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) тази разпоредба предвижда, че възложителят може да делегира правомощията си по чл. 5, ал. 1, но тази компетентност може да бъде прехвърлена само на две категории длъжностни лица – на длъжностно лице, което има право да го замества съгласно нормативен, административен или друг акт, който определя представителството на възложителя или на лице, което осъществява административното ръководство в организацията на възложителя.

В обяснителния документ се уточнява какви лица обхващат посочените в нормата две хипотези. Относно делегирането на правомощия на лица със статут на заместници по силата на определен акт, в указанието се уточнява, че видът на акта може да е различен в зависимост от организацията (държавна или общинска администрация, търговско дружество, предприятие и т.н.) и вида на възложителя (публичен или секторен). Основното изискване обаче е този акт да регламентира представителството на възложителя. Що се отнася до оправомощаването на лица с ръководни функции, изрично се подчертава, че това са лица, които осъществяват административното ръководство в организацията, а не в отделно нейно структурно звено като поделение, управление, регионално звено и други териториални структури. дирекция, главна дирекция, отдел, сектор. цех и т.н.

В дословно повторение на мотивите от проекта за промени в ЗОП, с който бе лансирано предложението за вече приетата и действаща промяна на чл. 7, ал. 1 от ЗОП, в методическото указание на АОП се изтъква, че целта на новата редакция на разпоредбата е да определи ясно кръга на лицата, на които възложителят може да делегира правомощието по възлагане на обществени поръчки, като се очертаят границите за прехвърляне на отговорността за разходване на публични средства, и същевременно се ограничават възможностите за заобикаляне на забраната за разделяне на поръчки.

След обясняване на целта на нормативната промяна, в методическото указание се припомнят и някои основни административноправни положения, относими към делегирането на правомощия. На първо място се сочи, че изменението на чл. 7. ал. 1 от ЗОП е съобразено с това, че отговорността за осигуряване на ефективност при разходване на средства при възлагане на обществени поръчки принадлежи на възложителя. Предвид което  делегирането на правомощия следва да бъде осъществено с изричен акт на възложителя, издаден на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП.

В тази връзка се акцентира и върху факта, че уредбата за делегиране на правомощия по ЗОП от възложителите е специална и изключва прилагането на други нормативни актове, които регламентират предоставянето на предвидената в тях компетентност. Специално се отбелязва и това, че не е допустимо делегирането на правомощия на други лица, извън кръга на посочените в чл. 7, ал. 1 от ЗОП. В обобщение на казаното се сочи, че делегирането на компетентност е възможност, предвидена в закон, и се упражнява след преценка на възложителя за предоставяне на предвидените правомощия.

В обяснителния документ на АОП се коментират и някои принципни ограничения при делегирането на правомощия. В тази връзка се сочи, че никой не може да делегира правомощия, които не притежава. Допълва се също, че могат да бъдат делегирани само правомощия, които законът определя като изрична компетентност на съответния орган/съответното лице. Отбелязва се и това, че лицето, на което са делегирани правомощия, не може да ги предоставя другиму.

На последно място, но не и по значение, в методическото указание на АОП се коментира, че делегирането на компетентност е от значение и за действителността на актовете, издавани по време на възлагателния процес. В този контекст се припомня, че при делегиране на правомощия, решенията по чл. 22, ал. 1 и 8 от ЗОП се издават от името на органа, който е овластен с делегираното правомощие, като последиците от упражняването им възникват директно за него. Изрично потвърждение за последното е и разпоредбата на чл. 259 от ЗОП, завършва обяснителния документ на Агенцията.

С пълния текст на указанието, налично в секция “Методология”, подсекция “Методически указания” на Портала за обществени поръчки, може да се запознаете ТУК.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker